اساتید دانشکده

مجید رسولی

مجید رسولی

مجید رسولی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیروان خالدیان تاثیرات نانو ذرات CO2O3، ZnO و Fe3O4 بر بازده متان طی هضم بیهوازی پسماند آلی شهری با استفاده از آزمون BMP کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی 2222130 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کارگاه موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222152 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211072 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/12 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1399
ماشینهای کشاورزی 2211073 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1399
مدل سازی سامانه های انرژی 2222324 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی 2222256 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی تکمیلی 2222358 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارگاه موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222152 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مدیریت و کنترل پروژه 2222149 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار مهندسی 2222130 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق 2222538 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 03 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی 2222256 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی تکمیلی 2222358 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه موتورهای درون سوز(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222152 1 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2