اساتید دانشکده

حجت اله مظاهری لقب

حجت اله مظاهری لقب

حجت اله مظاهری لقب   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی اثر سال بر ظهور صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان در شرایط اکولوژیکی همدان کارشناسی ارشد 1393/06/26
لیلا احمدی ارزیابی تحمل و عملکرد برخی از اکوتیپ های یونجه (Medicago sativa) تحت شرایط تنش رطوبتی در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/14
پروانه یاری ارزیابی تنش رطوبتی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره با استفاده از شاخص های تحمل در همدان کارشناسی ارشد 1392/10/07
سحر بختیاریان بررسی تنوع ساپونین در یونجه های حساس، نیمه حساس و مقاوم به لاور سرخرطومی برگ یونجه با کمک تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/17
سحر بختیاریان بررسی تنوع ساپونین در یونجه های (Medicago satival L.) حساس، نیمه حساس و مقاوم به لارو سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll) با کمک تکنینک کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد 1392/12/12
حمید بشیری امانی تجزیه مرکب پتانسیل تولید علوفه40 ژنوتیپ یونجه موجود در ژرم پلاسم مزرعه ای در همدان کارشناسی ارشد 1393/11/29
صلح الدین جمشیدی گولان مطالعه ساپونین (های) عامل مقاومت در برابر تغذیه لاروهای سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll) با ارزیابی فعالیت آنزیم های گوارشی از طریق کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد 1392/12/11
محمدمهدی سلطانی ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یونجه های حساس و مقاوم به سرخرطومی برگ (Hypera postica ) با استفاده از صفات زراعی و نشانگر مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1395/11/16
زینب صادقی مجد تجزیه کیفی ساپونین های تری ترپنوئیدی برگ دو رقم چغندرقند (Beta vulgaris) و تعیین اثرات بیولوژیکی آن ها بر روی باکتری (Clavibacter michiganensis) عامل پژمردگی برگ یونجه کارشناسی ارشد 1396/05/17
حامد عباسی ارزیابی تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مورفولوژی کارشناسی ارشد 1397/07/10
فرزانه قنبری ارزیابی کمی پروتئین های پایدار حرارتی برگ و سیرچه دو کلون گیاه سیر و اثرات بیولوژیکی آنها بر باکتری های استرپتومایسس و رالستونیا کارشناسی ارشد 1395/11/10
مهدی کاکایی غربال و شناسایی عوامل مقاومت و حساسیت یونجهMedicago sativa L.) ) نسبت به سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll.) با زیست سنجی و پروتئومیکس دکتری 1394/07/14
علی مهدوی گوهری ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa L) و اسپرس (Onobrychis sativa L) در کشت خالص و مخلوط کارشناسی ارشد 1396/11/03