اساتید دانشکده

داود عسگری

داود عسگری

داود عسگری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تولید بذرگیاهان زینتی 2223216 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
گیاهان زینتی(1) 2223153 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مهارت های گلکاری (1) 2223155 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مهارت های گلکاری (1) 2223155 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
عملیات گلکاری 2223214 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی 2223213 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
گیاهان زینتی(2) 2223154 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهارت های گلکاری (2) 2223156 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهارت های گلکاری (2) 2223156 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تولید بذرگیاهان زینتی 2223216 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
گیاهان زینتی(1) 2223153 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
مهارت های گلکاری (1) 2223155 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهارت های گلکاری (1) 2223155 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1