اساتید دانشکده

احمد یعقوبی فرانی

احمد یعقوبی فرانی

احمد یعقوبی فرانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
تأثیر هوش رقابتی مدیران بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد 1398/11/07
طراحی الگوی ارزیابی آسیب پذیری کسب وکارهای کشاورزی (مورد مطالعه: گلخانه های استان همدان) دکتری دانلود 1399/09/04
تاثیر اعتبارات بانکی بر عملکرد کسب و کارهای کشاورزی (مطالعه موردی:دامدارهای شهرستان کبودر آهنگ) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی دانشگاههای بلخ و سمنگان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی (مطالعه موردی استان های قم، مرکزی و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح های روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد 1393/06/31
بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
فرزانه احمدی ملک بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
مرجان سپه پناه طراحی الگوی ارزیابی آسیب پذیری کسب وکارهای کشاورزی (مورد مطالعه: گلخانه های استان همدان) دکتری دانلود 1399/09/04
احمد سلمان مکریت بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی دانشگاههای بلخ و سمنگان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
طاهره امیری تأثیر برنامه های مدرسه در مزرعه بر دانش و نگرش کشاورزان شهرستان صحنه نسبت به مدیریت تلفیقی آفات گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فرشاد پرموزه عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از جنگل های شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
معصومه ترک ارزیابی شاخص های توسعه کارآفرینی گردش گری روستایی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سارا جلیلیان بررسی نقش کسب و کارهای خانگی بر توانمندی اقتصادی اجتماعی زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد 1393/07/02
طیبه خلیلی بررسی راهکارهای توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
فرشته ذوالفقاری خمیران ارزیابی پایداری کشت چندکارکردی برنج-اردک در مقایسه با کشت متعارف برنج در استان های گیلان و مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
مهرانگیز رادمهر شناسایی نظام های حمایتی مورد نیاز برای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
شهربانو رستمی تاثیر اشتیاق کارآفرینانه بر رفتار و عملکردکارآفرینانه مدیران گلخانه های استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
هما سروش مهر بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن دکتری دانلود 1396/07/12
اعظم شیخی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک( مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسن شهرکی تبیین شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی دکتری دانلود 1395/11/11
صمداله قنبری عوامل موثر بر توسعه فرصت های شغلی در تعاوین های تولید استان زنجان کارشناسی ارشد 1393/11/26
فاطمه قهرمانی مدل سازی رفتار زیست محیطی مسئولانه کشاورزان شهرستان بهار بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
خدیجه گودرزی تأثیر هوش رقابتی مدیران بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان کارشناسی ارشد 1398/11/07
فاطمه لک عوامل مؤثر بر اشتغال پذیری درک شده دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور (همدان، ایلام و لرستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
ایمان محمدعلی پورملکشاه رابطه بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد در واحدهای گلخانه ای استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
فائزه محمدی نژاد ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی (مطالعه موردی استان های قم، مرکزی و همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
شهین مظفری نیا موانع تجاری سازی دانش و تحقیقات کشاورزی در استان های کرمانشاه و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مهسا معتقد بررسی سطح و میزان مشارکت روستائیان در طرح هادی روستاییی شهرستان همدان: مطالعه موردی روستای سنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هاجر وحدت مودب واکاوی عوامل موثر بر عملکرد مشاغل خانگی زنان در رزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پژوهش در علوم اجنماعی و رفتاری 2214256 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدیریت کسب و کار کشاورزی 2214280 2 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدلها و روشهای ارزشیابی در ترویج 2214327 2 01 | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آینده پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری 2214278 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فناوری آموزشی 2214304 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت فناوری کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214333 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظام نوآوری کشاورزی 2214273 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل پروژه های توسعه ای کشاورزی 2214313 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش های پژوهش در علوم اجنماعی و رفتاری 2214256 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مدیریت کسب و کار کشاورزی 2214280 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدلها و روشهای ارزشیابی در ترویج 2214327 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آینده پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری 2214278 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری آموزشی 2214304 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت فناوری کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214333 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظام نوآوری کشاورزی 2214273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل پروژه های توسعه ای کشاورزی 2214313 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تعاونی ها و تشکل های غیر دولتی در کشاورزی 2214092 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش های پژوهش در علوم اجنماعی و رفتاری 2214256 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت کسب و کار کشاورزی 2214280 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 2214090 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2