اساتید دانشکده

یاسر محمدی

یاسر محمدی

یاسر محمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طراحی الگوی ارزیابی آسیب پذیری کسب وکارهای کشاورزی (مورد مطالعه: گلخانه های استان همدان) دکتری دانلود 1399/09/04
ارزیابی وضعیت نامنی آب خانوار در استان همدان و شناسایی متغیرهای پیش بینی کننده آن کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
بررسی رفتار تاب آورانه مصرف آب کشاورزان در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از تئوری های رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
مرجان سپه پناه طراحی الگوی ارزیابی آسیب پذیری کسب وکارهای کشاورزی (مورد مطالعه: گلخانه های استان همدان) دکتری دانلود 1399/09/04
نسرین بیاناتی سنجش وضعیت امنیت غذایی در سطح خانوار روستاهای شهرستان بهار و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1398/11/15
آرش درخشان درآبی تحلیل راهبردی برنامه های توسعه روستایی سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه در راستای توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
فرشته ذوالفقاری خمیران ارزیابی پایداری کشت چندکارکردی برنج-اردک در مقایسه با کشت متعارف برنج در استان های گیلان و مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
بهرام غفاری پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/02/24 3:10:47 ب.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
حامد قائنی سابق بررسی میزان آگاهی کشاورزان از تغییرات اقلیمی و به کارگیری گزینه های سازگاری با آن(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
فاطمه قهرمانی مدل سازی رفتار زیست محیطی مسئولانه کشاورزان شهرستان بهار بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
آرزو ملازادگان تحلیل پیامدهای الحاق روستاهای واقع در حریم به محدوده شهر همدان از منظر توسعه پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول آموزش بزرگسالان 2214303 2 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سامانه اطلاعات جغرافیایی 2214349 2 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی 2214205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین 2214288 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کشاورزی دقیق 2214004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار اجتماعی و داده پردازی 2214286 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول آموزش بزرگسالان 2214303 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه دوم ترم یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته و تحلیل داده ها در توسعه کشاورزی 2214205 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین 2214288 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کشاورزی دقیق 2214004 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار اجتماعی و داده پردازی 2214286 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روستاشناسی و توسعه روستایی 2214281 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1