اساتید دانشکده

سهیلا میرزائی

change-logo

سهیلا میرزائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر تیمار پلاسمای سرد بر میکروب زدایی و ویژگیهای کیفی انگور طی دوره نگه داری کارشناسی ارشد 1399/08/27
کنترل شیمیایی سرخشکیدگی گردو ناشی از عوامل قارچی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نگین اجمالیان نقش متالوتیونئین در مقاومت Trichoderma harzianum به فلز روی کارشناسی ارشد 1396/02/17
سلیمان اسدی شناسایی فلور قارچی گون در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
سعید افضلی نیا مطالعه میکوفلور ریشه و طوقه بلوط در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
صالح حسینی شناسایی قارچ ها و شبه قارچ های همراه ریشه و طوقه درختان سیب رو به زوال در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
رضا دهقان مویدی شناسایی قارچ های اندام های هوایی سیب زمینی در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/09
راضیه رضائی نیا بررسی عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/26
راضیه رضائی نیا بررسی عامل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان لرستان کارشناسی ارشد 1393/06/26
ابوالفضل صالحی تعیین ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی و پوست پسته فرآوری شده با قارچ پلوروتوس ساجور کاجو با استفاده از روش های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
مینا عسگری وصال بررسی هتروتالیسم در جدایه های ایرانی قارچ Aspergillus flavus کارشناسی ارشد 1393/04/31
اکبر علیجانی بررسی تولید آنزیم های سلولاز و پکتیناز در قارچ های اندوفیت جدا شده از آویشن کارشناسی ارشد 1393/12/06
افسانه قبولی بررسی امکان تولید نانوذرات نقره با استفاده از قارچ های Aspergillus flavus و ّFusarium oxysporum کارشناسی ارشد 1393/04/31
مهتاب کریمی بررسی کیفیت نور بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در قارچ Botrytis cinerea کارشناسی ارشد 1395/07/11
مهتاب کریمی بررسی کیفیت نور بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در قارچ Botrytis cinerea کارشناسی ارشد 1395/07/11
مهتاب کریمی بررسی کیفیت نور بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در قارچ Botrytis cinerea کارشناسی ارشد 1395/07/11
فهیمه گلپریان پیامدهای بیولوژیک تلقیح برخی اندوفیتهای گیاه به لیمو بر عملکرد برگ و خواص آنتی اکسیدانی آن کارشناسی ارشد 1393/11/26
مهدیه محمدپور نقش باکتری های رایزوسفر در کنترل بیماری پوسیدگی نرم و القای رشد در هویج کارشناسی ارشد 1393/07/08
فاطمه مرادی شایع شناسایی زیرجمعیت های قارچ Botrytis cinerea در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
نورالله موسی کرباسی اثر اسانس گیاه دارویی مفرا (Nepeta crispa) و عصاره نشاء گوجه فرنگی بر کنترل برخی از قارچ های بیماری زای پس از برداشت پرتقال رقم مورو کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماری های مهم گیاهان زراعی 2220296 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عملیات بیماریهای مهم درختان میوه 2220315 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات بیماری های مهم گیاهان زراعی 2220297 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات قارچ شناسی مقدماتی 2220216 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
قارچ شناسی مقدماتی 2220215 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیوانفورماتیک 2220255 3 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی بیماری شناسی گیاهی 2220212 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
مدیریت بیماری های گیاهی 2220282 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بیماری های مهم گیاهان زراعی 2220296 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات بیماریهای مهم درختان میوه 2220315 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات بیماریهای مهم درختان میوه 2220315 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات بیماری های مهم گیاهان زراعی 2220297 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عملیات بیماری های مهم گیاهان زراعی 2220297 1 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/12 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عملیات قارچ شناسی مقدماتی 2220216 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات قارچ شناسی مقدماتی 2220216 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوانفورماتیک 2220255 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بیوانفورماتیک 2220255 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی بیماری شناسی گیاهی 2220212 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
مدیریت بیماری های گیاهی 2220282 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1