اساتید دانشکده

سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی

سیدسعید موسوی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تولیدبذر مصنوعی در ارقام هیبرید گیاه گل جعفری (Tagetes erecta L.) و بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان باززایی شده با استفاده از نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/09/26
بهینه سازی ریز ازدیادی و تولید بذر مصنوعی در گیاه انگور (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد 1399/12/25
ارزیابی سازگاری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در دو منطقه ی کرج و کرمانشاه کارشناسی ارشد 1399/07/30
اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
مطالعه آندروژنز از طریق کشت بساک در گیاه کاملینا(Camelina SativaL.) کارشناسی ارشد 1398/04/19
بررسی تنوع گونه ای علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک و رابطه آن با اندازه مزارع و شیوه مدیریت علف های هرز کارشناسی ارشد 1393/07/14
تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های نعناع (Mentha spp. L.) با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/11/26
بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لا ین های مختلف اطلسی (Petunia hybrida Hort) برای صفات مختلف زینتی کارشناسی ارشد 1399/12/19
بهینه سازی آندروژنز در خیار از طریق کشت بساک با اعمال تیمارهای فیزیکی وشیمیایی روی بساک ها و کالوس های حاصل کارشناسی ارشد 1399/12/26
مریم امیدی نژاد بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لا ین های مختلف اطلسی (Petunia hybrida Hort) برای صفات مختلف زینتی کارشناسی ارشد 1399/12/19
زهرا شفائی بهینه سازی آندروژنز در خیار از طریق کشت بساک با اعمال تیمارهای فیزیکی وشیمیایی روی بساک ها و کالوس های حاصل کارشناسی ارشد 1399/12/26
زهرا قنبری بهینه سازی ریز ازدیادی و تولید بذر مصنوعی در گیاه انگور (Vitis vinifera) کارشناسی ارشد 1399/12/25
آرزو مختاری بهراز اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
آرزو مختاری بهراز اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
رضا مرادی ریزوندی ارزیابی سازگاری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در دو منطقه ی کرج و کرمانشاه کارشناسی ارشد 1399/07/30
لیلا احمدی ارزیابی تحمل و عملکرد برخی از اکوتیپ های یونجه (Medicago sativa) تحت شرایط تنش رطوبتی در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/14
داوود احمدی دهرشیدی ارزیابی تنوع ژنتیکی، برخی از ژنوتیپهای نخود زراعی تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی در سنندج کارشناسی ارشد 1392/12/19
رویا اسدی مطالعه تولید بذر مصنوعی درگیاه مرزه خوزستانی وبررسی پایداری ژنتیکی گیاهان حاصل از باززایی با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR کارشناسی ارشد 1397/04/06
سپیده اسدی شناسایی نشانگرهای پیوسته با ژنهای بازگرداننده باروری در گیاه چغندرقند کارشناسی ارشد 1396/12/06
بهزاد آهنگر مطالعه تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های کلزا زمستانه تحت شرایط مزرعه ای و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/12/06
حمید بشیری امانی تجزیه مرکب پتانسیل تولید علوفه40 ژنوتیپ یونجه موجود در ژرم پلاسم مزرعه ای در همدان کارشناسی ارشد 1393/11/29
معصومه جعفری بررسی تحمل و پاسخ ارقام لوبیا (Phaseoulus vulgaris L.) به سطوح مختلف تنش رطوبتی در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/14
صلح الدین جمشیدی گولان مطالعه ساپونین (های) عامل مقاومت در برابر تغذیه لاروهای سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll) با ارزیابی فعالیت آنزیم های گوارشی از طریق کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد 1392/12/11
زهرا چهاردولی اشاقی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و پیش تیمارهای دمایی برکالوس زایی و رویان زایی گامتی گیاهگاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1393/11/27
سپیده حیدری ارزیابی تنوع ژنتیکی لوبیا زراعی (Phaseoulus vulgaris) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی و ISSR تحت شرایط مختلف رطوبتی کارشناسی ارشد 1396/11/27
حسین حیدریان رویان زایی سوماتیکی و بلوغ رویان ها در دو رقم سیب زمینی با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی، پلی اتیلن گلیکول و اسید آبسزیک کارشناسی ارشد 1395/04/23
فاطمه حسینی ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش رطوبتی در خویشاوندان وحشی (Aegilops tauschii) وارقام هگزاپلویید (Triticum aestivum) گندم کارشناسی ارشد 1397/10/25
مهسا دربندی اثر تنظیم کننده های رشد و پیش تیمار دمایی بر رویان زایی گامتی در کشت بساک شوید و هندوانه کارشناسی ارشد 1392/12/11
شکوفه رحیمی وقار کاربرد بیوراکتور TIS و بهینه سازی برخی از فاکتور های درون شیشه ای در ریز ازدیادی استویا کارشناسی ارشد 1396/12/09
مهسا رشادی بازده ژنتیکی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از صفات مهم زراعی در ارقام گندم مناطق سردسیر ایران کارشناسی ارشد 1393/11/26
شیرین رشیدی مطالعه آندروژنزدرارقام مختلف نخود(Cicer arientinum)ازطریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/17
نریمان زینلی ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از صفات اگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR. کارشناسی ارشد 1395/10/28
محمدمهدی سلطانی ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یونجه های حساس و مقاوم به سرخرطومی برگ (Hypera postica ) با استفاده از صفات زراعی و نشانگر مولکولی ISSR کارشناسی ارشد 1395/11/16
زهرا سنایی هویدا مطالعه اثربرخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر روی کارایی آندروژنز گاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/16
بهاره شعفی مطالعه عوامل موثر در تولید و نگهداری بذر مصنوعی در گیاه استویا کارشناسی ارشد 1395/11/05
حامد عباسی ارزیابی تنوع ژنتیکی 17 ژنوتیپ سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و مورفولوژی کارشناسی ارشد 1397/07/10
فاطمه عبدی ارزیابی پروتئوم خویشاوند وحشی (Triticum boeticum) و ارقام تتراپلوئید(Triticum turgidum) گندم در پاسخ به تنش رطوبتی با روش پروتئومیکس دکتری 1397/12/06
حسنیه فروتن تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های نعناع (Mentha spp. L.) با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگر مولکولی کارشناسی ارشد 1398/11/26
علی اصغر فزونی مقایسه عملکرد و خصوصیات زراعی 15 رقم سیب زمینی در شرایط رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/27
سعید قنبری مطالعه تولید بذر مصنوعی در دو رقم سیب زمینی از طریق کپسوله کردن جوانه های جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فریبرز قنبری برآورد پارامترهای ژنتیکی در ذرت با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها تحت شرایط نرمال و تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
فرزاد کیان ارثی کاربرد روشهای آماری در گروه بندی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گندم نان تحت تنش رطوبتی آخر فصل کارشناسی ارشد 1392/06/23
شادی کریمی مقدم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻨﻮع اﮐﻮﺗﯿﭗﻫﺎی ﮐﯿﻨﻮا ( Chenopodium quinoa Willd) با اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره (SSR) درﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻃﻮﺑﺘﯽ کارشناسی ارشد 1397/04/12
آرزو مختاری بهراز اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
آرزو مختاری بهراز اثر ترکیب 5- آز اسیتیدین روی القا آندروژنز در ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1399/11/29
سامره نجفی اثر رشد توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کست روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis savtivus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
سامره نجفی اثر کشت توام بساک با تخمدان، غلظت عناصر ماکرو و سفتی محیط کشت روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.) کارشناسی ارشد 1392/12/11
پیمان نصرتی ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره (Datura stramonium L.) با استفاده از صفات اگرومورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد 1397/08/23
ادریس واثقی شجاع بهینه سازی تولید بذر مصنوعی و ارزیابی پایداری ژنتیکی گیاه چه های تاتوره با استفاده از مطالعه سیتولوژیکی و نشانگرهای مولکولی کارشناسی ارشد 1397/11/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات 2211011 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار و احتمالات 2211011 3 03 نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه های آماری چند متغیره 2219211 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش های نوین آزمایشگاهی در به نژادی گیاهی 2219268 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی 2219207 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مباحث نوین در به نژادی گیاهی 2219212 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی به نژادی گیاهی 2219224 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
به نژادی گیاهی پیشرفته 2219208 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ژنتیک کمی 2219052 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ژنومیک آماری 2219265 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طرح آزمایشهای کشاورزی (2) 2223135 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح آزمایشهای کشاورزی (2) 2223135 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی 2 2219227 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
به نژادی گیاهان برای تحمل به تنش های غیر زیستی 2219263 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تجزیه های آماری چند متغیره 2219211 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ژنتیک بیومتری 2219293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ژنتیک پیشرفته 2219205 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی 2219207 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث نوین در به نژادی گیاهی 2219212 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3