اساتید دانشکده

رضا موحدی

رضا موحدی

رضا موحدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نقش ترویج کشاورزی در بازاریابی محصول سیب در استان پکتیا (افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت سیل در زمین های کشاورزی شهرستان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/28
تحلیل شبکه دانش و یادگیری شبکه ای و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا) کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/28
تحلیل اثرات سازه های آموزشی و ترویجی در توسعه صنایع دستی بین زنان روستایی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/15
بررسی نیازهای آموزشی باغداران سیب کار در مراحل کاشت، داشت، و برداشت مطالعه موردی شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
ارزیابی آگاهی زیست محیطی زنان روستایی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/27
عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در مصرف کودهای شیمیایی (مطالعه موردی سیب زمینی کاران شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
تاثیر دانش، مهارت ها و شایستگی های کارآفرینانه بر قصدکارآفرینانه ی هنرجویان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
بررسی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی در روستاهای شهرستان سوادکوه کارشناسی ارشد 1393/07/06
رصد فرهنگ تعاون، در تعاونی های روستایی فعال و غیرفعال با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
عوامل موثر در اثربخشی دوره های آموزشی در تعاونی های فرش دستباف استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی مزارع گندم شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
محبوبه عطایی اسد عوامل تعیین کننده رفتار کشاورزان در مصرف کودهای شیمیایی (مطالعه موردی سیب زمینی کاران شهرستان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
سپیده علیزمانی سردارابادی تاثیر دانش، مهارت ها و شایستگی های کارآفرینانه بر قصدکارآفرینانه ی هنرجویان هنرستان های کشاورزی در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
حفیظه جعفری بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزش در تحصیلات عالی افغانستان (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات) کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/04
سیده شیرین جمالیان سنجش اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهار کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
مصطفی زارعی بررسی کارایی آموزش عالی کشاورزی )مطالعه ی موردی دانشگاه بوعلی سینا( کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
لیلا زلیخایی سیار طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی در استان همدان دکتری دانلود 1397/10/09
علی سرخی ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
پریسا سفاهن بررسی وضعیت و مشکلات ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
جلیله سلیمانیان بروجنی تحلیل عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی زنان روستایی در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی (مطالعه موردی بخش گندمان- شهرستان بروجن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حسن شهرکی تبیین شاخص های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی دکتری دانلود 1395/11/11
بهاره طالبی عوامل مؤثر بر استفاده مناسب کشاورزان از منابع آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: لالجین) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
رامین طاهری شاخص های موثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
فاطمه علی توکلی تحلیل موانع تجمیع سرمایه های خرد زنان در تعاونی های زنان روستایی شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
ساحل غلامی جلال طراحی مدل حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
علی اکبر قادری بررسی کمی و کیفی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/26
نسرین قادری مقتدر تحلیل وضعیت رفتارکشاورزان در مورد تغییرالگوی کشت موجود با تاکید برپایداری منابع آب (دشت همدان - بهار) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
صمداله قنبری عوامل موثر بر توسعه فرصت های شغلی در تعاوین های تولید استان زنجان کارشناسی ارشد 1393/11/26
کامبیز کریمی تبیین رفتار زیست محیطی کشاورزان شهرستان قروه و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/25
فایزه گلی بررسی دانش و نگرش کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان همدان پیرامون مدیریت آب زراعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
زمان محمدیان بررسی نیازهای آموزشی باغداران سیب کار در مراحل کاشت، داشت، و برداشت مطالعه موردی شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
سیامک میررضائی ارزیابی آگاهی زیست محیطی زنان روستایی شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/27
شهین مظفری نیا موانع تجاری سازی دانش و تحقیقات کشاورزی در استان های کرمانشاه و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
فاطمه یوسفی ارزیابی ساختار نهادی و عوامل موثر بر ایجاد بازار آب در دشت همدان- بهار کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/06
مریم یوسفی محمدی تحلیل روش های مقابله با خشکسالی بخش کشاورزی در شهرستان همدان با تاکید بر سازه های آموزشی ترویجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 2214326 2 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روشهای مقاله نویسی علمی 2214261 2 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی 2214298 2 01 | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مسئله مخصوص 2214264 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 2214301 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 2214253 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 2214262 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحلیل روشهای ترویجی 2214330 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روشهای مشارکتی برای برنامه ریزی 2214332 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2214310 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ارتباطات و روشهای ترویجی 2214258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 2214253 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 2214326 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی 2214298 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست 2214301 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آموزش کشاورزی پایدار پیشرفته 2214253 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی پیشرفته در ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 2214262 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل روشهای ترویجی 2214330 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشهای مشارکتی برای برنامه ریزی 2214332 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2