اساتید دانشکده

پویا زمانی

پویا زمانی

پویا زمانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر قرصهای آهسته رهش به عنوان مکمل روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
مقایسه کارایی روش rrBLUPMethod6 بابرخی روش های رایج در انتخاب ژنومی دامها کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
پویش ژنومی برای شناسایی ژن گاه های صفات کمی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند لری بختیاری دکتری دانلود 1399/04/29
تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
اثر سینرژیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر راندمان انرژی و پروتئین ،قابلیت هضم کلسیم،فسفر و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1399/08/11
ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای در حالت های مختلف از تعداد آستانه با استفاده از روشهای آماری پارامتری و ناپارامتری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/15
آثار عوامل ثابت در مدل های مختلط حیوانی بر برآورد اجزای واریانس و ارزش های اصلاحی صفات وزن بدن در گوسفندان مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم برای شناسایی مناطق ژنومی مؤثر بر چندقلوزایی در گوسفند لری-بختیاری دکتری دانلود 1397/03/21
زهرا احمدی مقایسه کارایی روش rrBLUPMethod6 بابرخی روش های رایج در انتخاب ژنومی دامها کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
محمد الماسی پویش ژنومی برای شناسایی ژن گاه های صفات کمی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند لری بختیاری دکتری دانلود 1399/04/29
امیرحسین حامدی نژاد تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
فاطمه سادات حسینی کلایه اثر سینرژیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر راندمان انرژی و پروتئین ،قابلیت هضم کلسیم،فسفر و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1399/08/11
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
مهرداد صادقی یکتا چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
پروانه احمدبیگی اثر کیلات منگنز – گلایسین و لیزین بر عملکرد، خصوصیات فیزیولوژی و تراکم استخوان پولتهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/11/23
روح اله اصلانی برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/07
نرگس آقا محمدی گنبدی اثرات جایگزینی کنجاله سویا کنجاله کلزا براساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد مرغ های تخم گذار هالاین W-36 کارشناسی ارشد 1392/12/10
الهه اکبری تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر زردچوبه در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
فریبا بنی اقبال مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی بی اسپلاین دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقیمانده برای برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
میثم پورطلوعی برآورد ارزش های اقتصادی صفات مهم وتعیین شاخص انتخاب درگوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/27
علی ترکاشوند تاثیر سطوح مختلف دانه ی گلرنگ وپوسته آفتابگردان برعملکرد، نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع وکلسترول زرده تخم مرغ و پلاسمای خون در مرغ تخم گذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
مهدی جسوری شالی اثر ژنتیک غالبیت بر برآورد اجزای واریانس و پیش بینی ارزش های اصلاحی در شرایط مختلف دکتری دانلود 1396/07/12
هادی جعفری فروزش تاثیر سطوح مختلف پودر دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سودا جنگی اقدم اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر توسعه سنگدان، قابلیت هضم مواد مغذی، فعالیت برخی انزیمهای روده ای و عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
میلاد حاتمی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/11/30
وحیده حاجوی بررسی ارتباط ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی با برخی صفات رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ندا حیدری صفر مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب توابع لژاندر و بی اسپلاین برای برآورد اجزای واریانس تولید شیر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/24
ژیلا رجبی بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محسن رضایی اثر منابع مختلف نیتروژن بر سنتز پروتئین میکروبی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر مهربان کارشناسی ارشد 1397/11/30
طیبه زاهدی اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز برقابلیت هضم پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های روده ای در مرغهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1395/07/13
زهرا سالاری اثر برازش آشیانه ای رگرسیون ثابت درمدل های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر برای تجزیه ژنتیکی صفات تولیدی درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ژیلا شکری اثر عصاره رازیانه و منگنز- اسیدآمینه بر استحکام استخوان درجوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/10
رضوان صفاری پور بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
حمیدرضا ظروفی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های بی اسپلاین و معمولی در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن گوسفند مغانی کارشناسی ارشد 1392/12/14
منصوره عبدالملکی بررسی اثر افزایش مقدار اسیدفولیک جیره غذایی بر مقدار زرده تخم مرغ و عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1392/06/31
احمد عزیزی تعیین نیازمندی های آرژنین قابل هضم با استفاده از معادلات تابعیت و اثر آن بر عملکرد و سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار سویه های لاین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
اکرم عظیمی مصدق اثر فاصله واحد زمانی در مدل های رگرسیون تصادفی چند جمله ای معمولی بر برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
محسن فرازنده شهرکی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی لژاندر دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی مانده برای برآورد مؤلفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
محمد فرزانه فر تأثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی و جوانه میخک در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ارزو فلاح اثر فاصله واحد زمانی در مدل های رگرسیون تصادفی بی اسپلاین بر برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
محمد قاسمی ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای در حالت های مختلف از تعداد آستانه با استفاده از روشهای آماری پارامتری و ناپارامتری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
مریم قاسمی پویش ژنومی برای شناسایی جایگاه های صفات کمّی مؤثر بر وزن تولد در گوسفند لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
محمدرضا قاسمی راد مقایسه مدل های مختلط دامی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش اصلاحی در داده های واقعی و شبیه سازی شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محسن کاشفی لعل تاثیر منابع مختلف چربی و سطوح مختلف متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن اندام های گوارشی و وضعیت سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
یاسین کریمی اثر باقی مانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای خونی، مورفولوژی روده و صفات تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سحر کمالی مقایسه مدل های رگرسیونی تصادفی لژاندر دارای درجه برازش و واحدهای زمانی سن گوناگون برای برازش رکوردهای وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
جواد کوثری مقامی اثر سطوح مختلف کیلات سلنومتیونین بر عملکرد، رشد و نمو، تراکم و معدنی شدن استخوان در پولت های تخمگذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1398/11/29
بهزاد گلی آثار عوامل ثابت در مدل های مختلط حیوانی بر برآورد اجزای واریانس و ارزش های اصلاحی صفات وزن بدن در گوسفندان مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
صفورا لطفی تأثیر سطوح مختلف دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم بلدرچین های ژاپنی تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
پرستو محبی برآورد تنوع های ژنتیکی اتوزومال و وابسته به جنس برای صفات وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
شهرام محمدیان اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش مرغ مادر گوشتی کارشناسی ارشد 1398/09/30
محیا محمدی زاده بررسی چندشکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف و بزهای نژاد مرخز و بومی کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا مختاری چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
محمدرضا مرادی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
علی مرادعلیان چند شکلی ژن THRSP و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز با استفاده از روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
سیدمهدی مقیمی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و معمولی در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد 1392/12/14
سمیرا نادری سهامی ضمیر اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با انزیم پروتئاز بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/06/05
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
سیده سکینه نیک سیر بررسی اثر فیبر نامحلول، منبع چربی و رنگدانه های طبیعی یا سنتتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
فاطمه ونایی مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/15
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 2221324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی 2221304 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 2221324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی 2221304 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برآوردمولفه های واریانس 2221322 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته آماری 2218307 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته آماری 2221124 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1