اساتید دانشکده

پویا زمانی

پویا زمانی

پویا زمانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عملکرد رشد بره های مهربان و آمیخته های مهربان – تکسل در رابطه با ژنوتیپ جهش ماهیچه مضاعف در ژن GDF8 کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/20
بررسی اثرات مادری بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و بازدهی رشد در گوسفند بلوچی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
تنوع ژنتیکی اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفند و ناحیه همولوگ آن در انسان و ارتباط آنها با باروری و چندقلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
مقایسه تاثیر روش های تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی یولاف، چاودار، پوسته آفتابگردان و اکسید روی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
اثر مکمل کیلات مس متیونین و پودر یونجه بر عملکرد، کلسترول زرده وکیفیت پوسته تخم مرغ،در مرغ های تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/29
اثرات تغذیه گیاه مرزه (خوزستانی) به همراه روغن ماهی و روغن سویا بر تخمیر شکمبه، برخی فراسنجه های خونی، ترکیب اسیدهای چرب شیر و عملکردگاوهای شیری هلشتاین دکتری دانلود 1400/11/27
اثر قرصهای آهسته رهش به عنوان مکمل روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
تخمین انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در استان همدان با استفاده از مرغ های تخم گذار و معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
مقایسه تاثیر روش های مختلف تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی ضایعات بوجاری گندم، سبوس گندم و استات روی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/29
بررسی اثر تزریق GnRH آهسته رهش در روز 12 پس از تلقیح بر عملکرد تولیدمثلی در گوسفند. کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/19
مطالعه میزان تاثیر اثرات ژنتیکی غالبیت بر صحت انتخاب ژنومی دام ها کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
مطالعه پیوستگی در سطح ژنوم برای شناسایی مناطق ژنومی مؤثر بر چندقلوزایی در گوسفند لری-بختیاری دکتری دانلود 1397/03/21
مقایسه تاثیر روش های مختلف تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی پودر یونجه، جو، یدیدپتاسیم و بوراکس بر عملکرد وخصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
ستاره احمدی عملکرد رشد بره های مهربان و آمیخته های مهربان – تکسل در رابطه با ژنوتیپ جهش ماهیچه مضاعف در ژن GDF8 کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/20
فهیمه اقایی نوجوبی مقایسه تاثیر روش های تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی یولاف، چاودار، پوسته آفتابگردان و اکسید روی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
محمدهادی امینی راد مقایسه تاثیر روش های مختلف تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی ضایعات بوجاری گندم، سبوس گندم و استات روی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
عنایت الله جنتی تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/29
فاطمه ربیعی تنوع ژنتیکی اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفند و ناحیه همولوگ آن در انسان و ارتباط آنها با باروری و چندقلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
افاق رمضانی تخمین انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در استان همدان با استفاده از مرغ های تخم گذار و معادلات رگرسیون چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
ریحانه طیری بررسی اثر تزریق GnRH آهسته رهش در روز 12 پس از تلقیح بر عملکرد تولیدمثلی در گوسفند. کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/19
مسلم کریمی مطالعه میزان تاثیر اثرات ژنتیکی غالبیت بر صحت انتخاب ژنومی دام ها کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
سیداحمد مظلوم یار مقایسه تاثیر روش های مختلف تولک بری اجباری با استفاده از جیره های حاوی پودر یونجه، جو، یدیدپتاسیم و بوراکس بر عملکرد وخصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار پس از دوره تولک بری کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
بهنام معصومخانی بررسی اثرات مادری بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و بازدهی رشد در گوسفند بلوچی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
مصطفی مهدی پورگل بته اثرات تغذیه گیاه مرزه (خوزستانی) به همراه روغن ماهی و روغن سویا بر تخمیر شکمبه، برخی فراسنجه های خونی، ترکیب اسیدهای چرب شیر و عملکردگاوهای شیری هلشتاین دکتری دانلود 1400/11/27
عبدالسمیع نوری اثر مکمل کیلات مس متیونین و پودر یونجه بر عملکرد، کلسترول زرده وکیفیت پوسته تخم مرغ،در مرغ های تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/29
زهرا احمدی مقایسه کارایی روش rrBLUPMethod6 بابرخی روش های رایج در انتخاب ژنومی دامها کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/30
پروانه احمدبیگی اثر کیلات منگنز – گلایسین و لیزین بر عملکرد، خصوصیات فیزیولوژی و تراکم استخوان پولتهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/11/23
روح اله اصلانی برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/07
نرگس آقا محمدی گنبدی اثرات جایگزینی کنجاله سویا کنجاله کلزا براساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد مرغ های تخم گذار هالاین W-36 کارشناسی ارشد 1392/12/10
الهه اکبری تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر زردچوبه در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
محمد الماسی پویش ژنومی برای شناسایی ژن گاه های صفات کمی مؤثر بر صفات رشد در گوسفند لری بختیاری دکتری دانلود 1399/04/29
فریبا بنی اقبال مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی بی اسپلاین دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقیمانده برای برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
میثم پورطلوعی برآورد ارزش های اقتصادی صفات مهم وتعیین شاخص انتخاب درگوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/27
علی ترکاشوند تاثیر سطوح مختلف دانه ی گلرنگ وپوسته آفتابگردان برعملکرد، نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع وکلسترول زرده تخم مرغ و پلاسمای خون در مرغ تخم گذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
مهدی جسوری شالی اثر ژنتیک غالبیت بر برآورد اجزای واریانس و پیش بینی ارزش های اصلاحی در شرایط مختلف دکتری دانلود 1396/07/12
هادی جعفری فروزش تاثیر سطوح مختلف پودر دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سودا جنگی اقدم اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر توسعه سنگدان، قابلیت هضم مواد مغذی، فعالیت برخی انزیمهای روده ای و عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
میلاد حاتمی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/11/30
وحیده حاجوی بررسی ارتباط ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی با برخی صفات رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
امیرحسین حامدی نژاد تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ندا حیدری صفر مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب توابع لژاندر و بی اسپلاین برای برآورد اجزای واریانس تولید شیر در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/24
فاطمه سادات حسینی کلایه اثر سینرژیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر راندمان انرژی و پروتئین ،قابلیت هضم کلسیم،فسفر و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1399/08/11
ژیلا رجبی بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محسن رضایی اثر منابع مختلف نیتروژن بر سنتز پروتئین میکروبی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر مهربان کارشناسی ارشد 1397/11/30
طیبه زاهدی اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز برقابلیت هضم پروتئین و فعالیت برخی آنزیم های روده ای در مرغهای تخمگذار کارشناسی ارشد 1395/07/13
زهرا سالاری اثر برازش آشیانه ای رگرسیون ثابت درمدل های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر برای تجزیه ژنتیکی صفات تولیدی درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ژیلا شکری اثر عصاره رازیانه و منگنز- اسیدآمینه بر استحکام استخوان درجوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/10
مهرداد صادقی یکتا چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
رضوان صفاری پور بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
حمیدرضا ظروفی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های بی اسپلاین و معمولی در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن گوسفند مغانی کارشناسی ارشد 1392/12/14
منصوره عبدالملکی بررسی اثر افزایش مقدار اسیدفولیک جیره غذایی بر مقدار زرده تخم مرغ و عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1392/06/31
احمد عزیزی تعیین نیازمندی های آرژنین قابل هضم با استفاده از معادلات تابعیت و اثر آن بر عملکرد و سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار سویه های لاین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
اکرم عظیمی مصدق اثر فاصله واحد زمانی در مدل های رگرسیون تصادفی چند جمله ای معمولی بر برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
محسن فرازنده شهرکی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی لژاندر دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی مانده برای برآورد مؤلفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
محمد فرزانه فر تأثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی و جوانه میخک در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ارزو فلاح اثر فاصله واحد زمانی در مدل های رگرسیون تصادفی بی اسپلاین بر برآورد اجزای واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
محمد قاسمی ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای در حالت های مختلف از تعداد آستانه با استفاده از روشهای آماری پارامتری و ناپارامتری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
مریم قاسمی پویش ژنومی برای شناسایی جایگاه های صفات کمّی مؤثر بر وزن تولد در گوسفند لری بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
محمدرضا قاسمی راد مقایسه مدل های مختلط دامی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش اصلاحی در داده های واقعی و شبیه سازی شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
محسن کاشفی لعل تاثیر منابع مختلف چربی و سطوح مختلف متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن اندام های گوارشی و وضعیت سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
یاسین کریمی اثر باقی مانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای خونی، مورفولوژی روده و صفات تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سحر کمالی مقایسه مدل های رگرسیونی تصادفی لژاندر دارای درجه برازش و واحدهای زمانی سن گوناگون برای برازش رکوردهای وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
جواد کوثری مقامی اثر سطوح مختلف کیلات سلنومتیونین بر عملکرد، رشد و نمو، تراکم و معدنی شدن استخوان در پولت های تخمگذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1398/11/29
بهزاد گلی آثار عوامل ثابت در مدل های مختلط حیوانی بر برآورد اجزای واریانس و ارزش های اصلاحی صفات وزن بدن در گوسفندان مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
صفورا لطفی تأثیر سطوح مختلف دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم بلدرچین های ژاپنی تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
پرستو محبی برآورد تنوع های ژنتیکی اتوزومال و وابسته به جنس برای صفات وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
شهرام محمدیان اثر منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش مرغ مادر گوشتی کارشناسی ارشد 1398/09/30
محیا محمدی زاده بررسی چندشکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف و بزهای نژاد مرخز و بومی کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا مختاری چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
محمدرضا مرادی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
علی مرادعلیان چند شکلی ژن THRSP و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز با استفاده از روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
سیدمهدی مقیمی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و معمولی در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد 1392/12/14
سمیرا نادری سهامی ضمیر اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با انزیم پروتئاز بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/06/05
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
سیده سکینه نیک سیر بررسی اثر فیبر نامحلول، منبع چربی و رنگدانه های طبیعی یا سنتتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
فاطمه ونایی مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 2221324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی 2221304 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 2221324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی 2221304 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ارزیابی و قضاوت دام های مزرعه ای 2221274 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
استراژی های اصلاح دام 2221325 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 2221324 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدلهای خطی در ارزیابی ژنتیکی 2221304 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار حیاتی پیشرفته 2221293 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته آماری 2218153 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2