اساتید دانشکده

مجید کزازی

مجید کزازی

مجید کزازی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شناسایی باکتریهای همزیست غالب دستگاه گوارش بید غلات (Sitotorga cerealella) کارشناسی ارشد 1399/06/24
محمدرضا بهرامیان مطالعه و ارزیابی بازدارندههای آنزیمی برخی ارقام گندم EDYT-M90-9، EDYTM90-18 و دنا بر فعالیت بعضی آنزیمهای گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scutelleridae) کارشناسی ارشد 1393/11/27
سیده فاطمه پاریاب شناسایی و بیولوژی کنه جوانه درختان هلو در باغات سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
صلح الدین جمشیدی گولان مطالعه ساپونین (های) عامل مقاومت در برابر تغذیه لاروهای سرخرطومی برگ یونجه (Hypera postica Gyll) با ارزیابی فعالیت آنزیم های گوارشی از طریق کروماتوگرافی لایه نازک کارشناسی ارشد 1392/12/11
فاطمه السادات حسینی ارزیابی تاثیر عصاره آلیسین سیر روی باکتری های همزیست دستگاه گوارش شب پره هندی آرد(Plodia interpunctella)و پروانه آرد(Ephesti kuehniella) کارشناسی ارشد 1396/11/30
سمیه رضایی ازغندی مطالعه و ارزیابی بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم: آریا، مغان3 و داراب2 بر فعالیت بعضی از آنزیم های گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scutelleridae) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
مهرداد زمانی فر اثر پایروپروکسی فن روی کنه شکارگر Amblyseins sowirskii Athias-Henriot در آزمایشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مرضیه صفرالهی مطالعه پروتئازهای معده میانی سوسک کلرادو سیب زمینی و بازدارنده های پروتئازها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
فاطمه عبدالاحدی مطالعه و ارزیابی بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم هیرمند، بهرنگ، و اروند روی فعالیت بعضی از آنزیم های گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scutelleridae) کارشناسی ارشد 1392/12/17
اذر عسگری جداسازی و شناسایی باکتری های همزیست دستگاه گوارش کرم سیر کارشناسی ارشد 1396/12/22
نرگس فرهودی مطالعه و ارزیابی بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم: هامون، دنا و کرخه، روی فعالیت بعضی از آنزیم های گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scutelleridae) کارشناسی ارشد 1392/12/18
نوشین گنجی عنوان: اثر بازدارنده های پروتئازی برخی ارقام لوبیا و سویا بر فعالیت پروتئازی گوارشی سرین و سیستئین سوسک کلرادو سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata(Coleoptera: Chrysomelidea) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ازاده نوریه مطالعه و ارزیابی بازدارنده های آنزیمی رقم های گندم: سایسون، یاواروس و DW-81-18 بر فعالیت بعضی از آنزیم های گوارشی سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hemiptera; Scutelleridae) کارشناسی ارشد 1392/12/17
محمد وطن پرست تداخل آر.ان.ای برخی ژن های آنزیمهای گوارشی کرم غوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Lep. Noctuidae)) ، بر ایجاد اختلال در سیستم گوارشی آن دکتری 1384/06/02
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات مهم درختان میوه 2220300 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیوشیمی حشرات 2220319 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی حشرات 2220077 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آفات انباری 2220304 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 2220194 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مرفولوژی حشرات 2220253 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مرفولوژی حشرات 2220253 2 02 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آفات مهم درختان میوه 2220300 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مرفولوژی حشرات 2220253 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آفات انباری 2220008 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آفات انباری 2220008 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی حشرات 2220077 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی حشرات 2220077 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 2220194 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 2220194 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آفات انباری 2220008 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی حشرات 2220077 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی حشرات 2220077 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 2220194 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1