اساتید دانشکده

محمدجواد سلیمانی پری

محمدجواد سلیمانی پری

محمدجواد سلیمانی پری   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی توان آنتاگونیستی جدایه هایی از تریکودرما روی بیماریهای ناشی از Bipolaris و Drechslera در جو در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمدلطیف ابراهیمی شناسایی قارچ های شایع بیماری زای ریشه و طوقه و برگ چغندرقند در استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
ابوطالب اسماعیل زاده باوانی ارزیابی اثر کیتوزان و چند جدایه قارچی آنتاگونیست بومی در کنترل بیولوژیک Verticillium dahliae، عامل پژمردگی هلو کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
فهیمه ایمان زاده بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه شیپوری وحشی بر Botrytis cinereaعامل بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
نجمه ایوبی شناسایی قارچ های شایع اندام های هوایی توت فرنگی و ارزیابی مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های میزبان نسبت به بیمارگرهای قارچی دکتری دانلود 1395/04/26
شبنم باقرزاده بررسی تأثیر کاربرد قارچ های میکوریزا و Trichoderma harizianum بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی فلفل در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/04
رضا خوش گونه شناسایی گونه های تریکودرما و بررسی اثر بیوکنترلی آن ها روی عامل غالب قارچی پوسیدگی ریشه باقلا در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
وحید دارایی بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonica solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از قارچ تریکودرما در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
محمد دالوند مطالعه تنوع ژنتیکی و بیماریزایی قارچ Mycosphaeraerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز گندم در ایران دکتری دانلود 1396/11/01
رضا دهقان مویدی شناسایی قارچ های اندام های هوایی سیب زمینی در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/09
حسن رمضانی زلندی شناسایی و بررسی قارچ های بیماری زای پیاز در استان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمد سیاه وشی مطالعه اثرات آلوده سازی گیاه با عوامل بیمارگر و تیمار سالیسیلیک در تجمع پرولین آزاد و فعالیت آنزیم کیتیناز در برگ های سیب زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
اعظم سلطانی شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه هایGibberellafujikuroi complex جدا شده از سیر، سیب زمینی و یونجه در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
خدیجه فریدسراجاری جداسازی و شناسایی قارچ های بیماری زای برخی از سبزیهای برگی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
میترا محمدی زده لو بررسی اثر اسانس های چهار گیاه داروئی در مدیریت برخی از بیماریهای پس از برداشت توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مریم منزه بررسی برخی مکانیزمهای مهم بیوشیمیائی مقاومت گیاه آفتابگردان نسبت به متابولیتهای تعیین کننده بیماریزائی قارچ Sclerotinia sclerotiorum دکتری دانلود 1396/03/16
محمدرضا مهدیخانی بررسی امکان کنترل غیرشیمیائی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه با استفاده از محلول سیلیکون و کمپوست در شرایط گلخانه و مزرعه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
پردیس نبی زاده شناسایی گونه های شایع فوزاریوم عامل پوسیدگی خشک غده سیب زمینی در انبارهای استان همدان و بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات مس و نقره در کنترل بیماری کارشناسی ارشد 1392/12/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کنترل بیماریهای گیاهی 2220036 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مباحث تکمیلی در بیوکنترل بیماری های گیاهی 2220273 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت بیماری های گیاهی 2220282 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه