اساتید دانشکده

مریم ملک محمدی

مریم ملک محمدی

مریم ملک محمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مقایسه اثر کشندگی ایزولههای مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroa علیه پشه قارچ Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
رضا پناهی اصل سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه روی شب پره مدیترانه ای آرد کارشناسی ارشد 1395/04/19
معین جعفری پوردراگاهی سمیت نانوکپسولی اسانس پونه روی بید برگ گوجه فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/20
عاطفه حشمتی سمیت حاد نانو کپسول اسانس پونه روی سن شکارگر Nabis pseudoferus Rename کارشناسی ارشد 1396/07/12
سمیه رحیمی عنبر اندازه گیری بقایای علف کش گلایفوست در نمونه های آب و خاک شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
سارا رنجبررفیع سمیت عصبی اسانس گیاه پونه (Mentha Longifolia)، مهار استیل کولین استرازی و جایگاه های اکتوپامینرژیک روی دو گونه مدل شب پره هندی Plodia interpunctella (Lep:Pyralidae) و مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechidae) کارشناسی ارشد 1397/11/29
هاجر زنگنه مقایسه اثر کشندگی ایزولههای مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroa علیه پشه قارچ Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
هاجر زنگنه مقایسه اثرکشندگی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana و B. varroae علیه پشه قارچ، Lycoriella auripila کارشناسی ارشد 1398/06/30
بهزاد صادقی سرخه دیزجی بررسی امکان مقاومت شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidea)به حشره کش دلتامترین در جمعیت های گلخانه ای استان همدان کارشناسی ارشد 1395/07/13
مریم کرمی سمیت تدخینی گیاه پونه روی مراحل مختلف زندگی شب پره هندی Plodia interpuctella (Hubner) (Lep. Pyralidae)و مطالعه جدول زندگی آفت تحت تأثیر غلظت کشنده 50 درصد اسانس کارشناسی ارشد 1396/06/30
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات آفات مهم درختان میوه 2220301 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات حشره شناسی (2) 2220214 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
فناوری کاربرد آفت کش ها 2220221 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
بیوشیمی عمومی 2211009 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عملیات سم شناسی 2220224 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات سم شناسی 2220224 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2220007 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات آفات مهم درختان میوه 2220301 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عملیات آفات مهم درختان میوه 2220301 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عملیات حشره شناسی (2) 2220214 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری فرمولاسیون آفت کش ها 2220242 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فناوری فرمولاسیون آفت کش ها 2220242 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیوشیمی عمومی 2211009 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
سم شناسی آفت کش ها 2220231 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1