اساتید دانشکده

محمود فرید

محمود فرید

محمود فرید   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: