اساتید دانشکده

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر بسته بندی با اتمسفر تغییریافته بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت فرنگی رقم گاویوتا کارشناسی ارشد 1398/06/31
اثر غلظت های اضافی مولیبدن و نیترات بر میزان انباشت نیترات در کاهوپیچ در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1401/06/30
اثر سلنیوم بر تجمع نیترات و برخی ویژگی های غذایی در اسفناج (Spinacia oleracea L.) درکشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1400/07/24
اثر پوترسین و بنزیل آمینو پورین بر رویان زایی پیکری مستقیم ارکیده فالانوپسیس (Phalaenopsis spp.) در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 1401/07/27
اثر تغذیه سلنیوم بر میزان انباشت نیترات و برخی ویژگی های غذایی و دارویی در ریحان تحت کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1400/07/26
اثر غلظت مولیبدن بر میزان تجمع نیترات در ریحان در سیستم هیدروپونیک در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد 1401/07/30
غربال گری برخی ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش بادام ایران برای مقاومت به سرمازدگی بر پایه ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1401/04/22
اثر تغذیه ی مولیبدن بر میزان تجمع نیترات و برخی ویژگی های غذایی در اسفناج در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1400/07/12
پاسخهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رشد ریحان (Ocimum basilicum L.) به تنش شوری تحت طیف های مختلف نور دکتری 1400/08/27
اثر اسید هیومیک و اسید سالسیلیک روی رشد و ویژگی های پاداکسایشی عصاره برگ و میزان روغن بذر گیاه کاملینا کارشناسی ارشد 1401/12/15
تاثیر پوترسین و کلریدکلسیم بر انبارمانی و برخی ویژگی های کیفی میوه خیار کارشناسی ارشد 1400/09/05
اثر اسانس اوکالیپتوس و آویشن بر عمر گلجای و کیفیت پس از برداشت گل شاحه بریدۀ ژربرا کارشناسی ارشد 1400/12/21
اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدسیتریک روی عمرگلجای گل شاخه بریده سوسن کارشناسی ارشد 1401/07/18
اثر پوترسین و بنزیل آمینو پورین بر رویانزایی پیکری مستقیم ارکیده فالانوپسیس (Phalaenopsis spp.) در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
اثر کیفیت نور روی ویژگی های رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال های انگور یاقوتی تحت تنش شوری در گلخانه دکتری دانلود 1401/12/20
اثر اسید هیومیک و بستر کاشت روی رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی کاهو در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد 1401/12/03
اثر اسانس و عصاره رزماری روی عمر گلجای و برخی ویژگی های کیفی گل شاخه بریده نرگس گونه تازتا (Narcissus tazetta L.) کارشناسی ارشد 1400/11/12
اثر هم زیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار روی برخی ویژگی های رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ترخون تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1401/09/19
تأثیر عصاره جلبک دریایی روی رشد گیاه و تولید و کیفیت میوه در توت فرنگی ارقام کاماروسا و سلوا در شرایط هیدروپونیک دکتری 1398/03/19
مرتضی اردلان اثر غلظت های اضافی مولیبدن و نیترات بر میزان انباشت نیترات در کاهوپیچ در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1401/06/30
فاطمه امیری تاثیر پوترسین و کلریدکلسیم بر انبارمانی و برخی ویژگی های کیفی میوه خیار کارشناسی ارشد 1400/09/05
فاطمه امین بیگی اثر اسید هیومیک و اسید سالسیلیک روی رشد و ویژگی های پاداکسایشی عصاره برگ و میزان روغن بذر گیاه کاملینا کارشناسی ارشد 1401/12/15
امید بهرامی دارانی اثر اسید هیومیک و بستر کاشت روی رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی کاهو در کشت بدون خاک کارشناسی ارشد 1401/12/03
محیا قدوسی اثر اسانس اوکالیپتوس و آویشن بر عمر گلجای و کیفیت پس از برداشت گل شاحه بریدۀ ژربرا کارشناسی ارشد 1400/12/21
شیوا قهرمانی اثر اسانس و عصاره رزماری روی عمر گلجای و برخی ویژگی های کیفی گل شاخه بریده نرگس گونه تازتا (Narcissus tazetta L.) کارشناسی ارشد 1400/11/12
الهام کارشناس اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدسیتریک روی عمرگلجای گل شاخه بریده سوسن کارشناسی ارشد 1401/07/18
علیرضا کریم خانی اثر غلظت مولیبدن بر میزان تجمع نیترات در ریحان در سیستم هیدروپونیک در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد 1401/07/30
مریم کشاورزی اثر کیفیت نور روی ویژگی های رویشی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال های انگور یاقوتی تحت تنش شوری در گلخانه دکتری دانلود 1401/12/20
زینب لطفی اثر پوترسین و بنزیل آمینو پورین بر رویانزایی پیکری مستقیم ارکیده فالانوپسیس (Phalaenopsis spp.) در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/27
لیلا مفتون اثر تغذیه ی مولیبدن بر میزان تجمع نیترات و برخی ویژگی های غذایی در اسفناج در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1400/07/12
لیلا منصوری اثر هم زیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار روی برخی ویژگی های رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ترخون تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1401/09/19
نبی هداوند غربال گری برخی ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش بادام ایران برای مقاومت به سرمازدگی بر پایه ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1401/04/22
علی ابوالفتحی اثر پوشش ژل آلوئه ورا و روغن بادام روی عمر انباری و برخی ویژگی های کیفی میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1394/07/14
عبدالله احتشام نیا بررسی تاثیر برخی ترکیبات فنل و انزیم های اکسیداتیو در استقرار ریز نمونه های گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای دکتری 1393/06/25
عطیه احقر اثر تنش کم آبی روی برخی ویژگی های مرفولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در توت فرنگی (Fragaria x ananassa) رقم سلوا کارشناسی ارشد 1392/12/13
سلیمان احمدی اثر روش های مختلف خشک کردن بر مقدار و کیفیت عصاره های هیدروالکلی ریشه و برگ گیاه گزنه (Urtica dioica L). کارشناسی ارشد 1394/11/19
پروین باباخانی اثر بنتونیت سدیم-کلسیم و سوربات پتاسیم بر حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مریم باقری تاثیر تیمارهای آب گرم و برخی ترکیبات شیمیایی بر القاء مقاومت به سرمازدگی میوه خرمالو (Dyospyrus kaki) دکتری 1393/07/09
سارا بگلری اثر پوترسین و بنزیل آدنین بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری کارشناسی ارشد 1396/02/19
سمیه بهرامی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جدب برخی عناصر غذایی در قلمه های ریشه دار شده ی سه رقم زیتون Olea europaea L.)) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
خسرو پرویزی اثر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی دکتری 1392/06/20
زهره توکل طلب اثر پرتو تابی فرابنفش C و تیمار آب گرم روی انبارمانی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد 1398/04/30
شیرین جعفری تاثیر پاکلوبوترازول روی تحمل به سرما در برخی از ارقام زیتون ( OleaeuropaeaL.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
فائزه جعفری ویژگی های پاداکسایشی در جمعیت های بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
سلما جمالیان نصرآبادی اثر اسید آبسازیک و اسید جاسمونیک بر برخی تغییرات متابولیکی در توت فرنگی تحت تنش NaCl دکتری 1392/10/30
عباس جهانگیری فر اثر محلول پاشی کلرید پتاسیم وکلرید کلسیم بر کیفیت و کمیت انگور بی دانه سفید کارشناسی ارشد 1398/11/30
امین چگنی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های دارویی گشنیز ( coriandrum sativum) در منطقه نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/17
زهرا حیدری بهینه سازی فرآیند خشک کردن آب هندوانه در خشک کن پاششی با روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
فاطمه حسین زاده طلایی اثر همزیستی قارچ های میکوریز بر میزان رشدو جذب برخی عناصر غذایی در سه پایه بذری از جنس prunus کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
اسفندیار حسنی مقدم غربال شش رقم انار تجاری ایران در پاسخ به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری دانلود 1393/11/19
ارزو حمزه یی مقایسه میزان بیان ژنهای کلیدی مسیر بهاره سازی در ژنوتیپهای مقاوم و حساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سعید دارابی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جذب برخی عناصر در قلمه های ریشه دار سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) کارشناسی ارشد 1393/11/22
پیمان زارع تاثیر سیلیسیم و نانوسیلیسیم روی رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی (رقم سلوا) در کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1396/07/10
محمد رضا زکایی خسرو شاهی بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1392/09/13
طاهره طریقی حسن پور اثر سالیسیلیک اسید، کیتوزان و سالیسیلول کیتوزان بر عمرانباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1396/12/10
مرضیه عبادی فر تأثیر کیفیت نور در گلخانه و اتاقک رشد روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریحان بنفش ایرانی کارشناسی ارشد 1399/12/26
حسن عزیزی اثر تغذیه سولفات پتاسیم به صورت کود آبیاری بر مقاومت به سرمای زمستانه انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهراسادات عسگریان اثر پرتودهی با نور فرابنفشC بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
فاطمه فضل الهی اثر تغذیه سلنیوم بر میزان انباشت نیترات در کاهو در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1399/12/24
حمیرا کاظمی پور اثر1- متیلسیکلوپروپان، آب گرم و پرتو تابی فرابنفشCروی انبارمانی وبرخیویژگی هایکمی و کیفی میوه انگور رقمگلین بارماقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
روح الله کریمی ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک روی مقاومت به سرمای انگور (Vitis vinifera L.) دکتری 1393/06/25
نسترن مدیریان اثر سوربات پتاسیم و کیتوزان بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
حسین مرادی ارزیابی تحمل به خشکی در نهالهای پیوندی و غیر پیوندی بادام با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1397/11/29
عاطفه میرانی اثر پوترسین و تیمار آب گرم بر عمر پس از برداشت و برخی شاخص های کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی ملکی تاثیر سیلیکات پتاسیم ونانو ذرات اکسید سیلیسیم روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی ورشد بوته انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1398/06/30
سیده مریم موسوی فتاح بررسی تاثیر کیفیت نور و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی پایه گلابی OHF333 کارشناسی ارشد 1392/12/07
مرضیه هادیان دلجو تاثیر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی دانهال های نارنج و نارنج سه برگچه ای تحت تنش شوری دکتری 1397/06/25
رحمان یوسفی اثر میکرو و نانوذرات دیاکسیدسیلیسیم روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی ) Fragaria ananassa Duch. ) دکتری دانلود 1395/04/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه و متابولیسم گیاهی 2223179 2 01 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 2223182 2 01 1403/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
فیزیولوژی گلدهی 2223202 2 01 1403/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
کشت بافت و سلول گیاهی 2223206 3 01 1403/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 2223199 2 01 1402/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 03 1402/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 02 1402/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 01 1402/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
سیستم های هیدروپونیک 2223197 2 01 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی گیاهی 2223129 3 02 | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی گیاهی 2223129 3 01 1402/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت 2223143 3 02 | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت 2223143 3 01 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی 2223170 2 01 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 2223140 3 01 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 2223140 3 02 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تغذیه و متابولیسم گیاهی 2223179 2 01 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 2223182 2 01 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
کشت بافت و سلول گیاهی 2223206 3 01 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی 2223170 2 01 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4