اساتید دانشکده

کاظم شاهوردی

کاظم شاهوردی

کاظم شاهوردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت:  http://scimet.basu.ac.ir/Kazem_Shahverdi

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس تهران

پسادکتری: دانشگاه تربیت مدرس تهران

هیدرولیک کانال

مهندسی رودخانه

انرژی های کوچک آبی

بهینه سازی مسائل مهندسی آب

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر روشهای پیش بینی بلندمدت جریان بر مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
کاربرد روش عددی تغییرات کل از بین رونده ( TVD ) در تسخیر شوک جریانهای غیرماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
بررسی استفاده هم زمان آبشکن و ریپ رپ بر کاهش آب شستگی تکیه گاه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
تهیه الگوهای بهینه بهره برداری از کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
تحلیل عدمقطعیت در بهرهبرداری شبکههای آبیاری ثقلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
مقایسه الگوریتم یادگیری تقویتی و بهینه سازی جامعه مورچگان در بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری برحسب درخواست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
ارائه روش جدید بهره برداری در کانال های آبیاری متناسب با نیاز آبی با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
بهینه سازی مقطع سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم فراکاوشی تکامل ترکیبی مجموعه ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/24
تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل دایره ای در رسوبات غیر یکنواخت و غیر چسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
تاثیر تغییر اقلیم در بهره برداری از شبکه های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل دایرهای در رسوبات غیریکنواخت و غیرچسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
مقایسه دو مدل HEC-RAS و ICSS در ارزیابی عملکرد کانال های آبیاری ( مطالعه موردی : کانال E1R1 از شبکه دز در خوزستان ) کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز مهاجم ) IWO ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل استوانه ای در رسوبات غیر یکنواخت و غیر چسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/20
مقایسه الگوریتم شبیه ساز سرد کردن فلزات و جامعه ذرات در بهینه سازی مقادیر CN در حوزه آبخیز مهابادچای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
جواد اسدی ارائه روش جدید بهره برداری در کانال های آبیاری متناسب با نیاز آبی با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
زینب آقایی تحلیل عدمقطعیت در بهرهبرداری شبکههای آبیاری ثقلی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
فاطمه امیدزاده مقایسه الگوریتم یادگیری تقویتی و بهینه سازی جامعه مورچگان در بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری برحسب درخواست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
ریحانه امینی کاربرد روش عددی تغییرات کل از بین رونده ( TVD ) در تسخیر شوک جریانهای غیرماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فاطمه بیات تهیه الگوهای بهینه بهره برداری از کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
پویا برنده بررسی استفاده هم زمان آبشکن و ریپ رپ بر کاهش آب شستگی تکیه گاه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/20
فرشاد دوستی مقایسه دو مدل HEC-RAS و ICSS در ارزیابی عملکرد کانال های آبیاری ( مطالعه موردی : کانال E1R1 از شبکه دز در خوزستان ) کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/21
رضا زارعی بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز مهاجم ) IWO ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
اکبر فرضی مقایسه الگوریتم شبیه ساز سرد کردن فلزات و جامعه ذرات در بهینه سازی مقادیر CN در حوزه آبخیز مهابادچای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/10
میلاد کاظمیان تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل دایره ای در رسوبات غیر یکنواخت و غیر چسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
میلاد کاظمیان تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل استوانه ای در رسوبات غیر یکنواخت و غیر چسبنده کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/20
حمیده محبی تاثیر تغییر اقلیم در بهره برداری از شبکه های آبیاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
هما نجی تأثیر روشهای پیش بینی بلندمدت جریان بر مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فهیمه وکیلی بهینه سازی مقطع سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم فراکاوشی تکامل ترکیبی مجموعه ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رسم فنی و نقشه کشی 2224072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
مصالح و روشهای ساختمانی 2224087 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
مکانیک خاک 2224086 3 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی(آبیاری و زهکشی) 2224101 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
طراحی شبکه های آبرسانی(سازه های آبی) 2224113 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مهندسی رودخانه 2224053 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نقشه برداری2 2224074 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
رسم فنی و نقشه کشی 2224400 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
رسم فنی و نقشه کشی 2224401 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
رسم فنی و نقشه کشی 2224401 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
مصالح و روشهای ساختمانی 2224087 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مکانیک خاک 2224404 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مکانیک خاک 2224405 1 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی شبکه های آبرسانی(سازه های آبی) 2224113 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مهندسی رودخانه 2224053 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نقشه برداری2 2224074 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نقشه برداری2 2224074 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
رسم فنی و نقشه کشی 2224401 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
رسم فنی و نقشه کشی 2224400 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
رسم فنی و نقشه کشی 2224401 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
پست الکترونیکی: 

shahverdi2006@gmail.com

بسمه تعالی

سوابق علمی و اجرائی (به روز شده تا 21/10/1401)

 

1-                 اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: کاظم شاهوردی 

وضعیت شغلی: عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا، بلوار شهید احمدی روشن، همدان.

صندوق پستی: ۶۵۱۷۸۳۳۱۳۱

 

 

 

تلفن: 34425400-081 داخلی 228 (اتاق شماره 40 ساختمان قدیم)

پست الکترونیکی: shahverdi2006@gmail.com، k.shahverdi@basu.ac.ir، k.shahverdi@modares.ac.ir

آدرس وب: http://agr.basu.ac.ir/~k.shahverdi  - http://scimet.basu.ac.ir/Kazem_Shahverdi

 

 

2-                سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

 

دکتری

مهندسی سازه­ های آبی

تربیت مدرس

 

پسادکتری

مهندسی سازه­ های آبی-انرژی‏های برق‎آبی

تربیت مدرس

 

 

 

3-                مقالات ISI

1-       Shahverdi, K., and Talebmorad, H. (2023). Automating HEC‑RAS and Linking with Particle Swarm Optimizer to Calibrate Manning’s Roughness Coefficient. Water Resources Management, 72, 162-172. https://doi.org/10.1007/s11269-022-03422-8.

2-       Shahverdi, K., Najafi, G., Mamat, R., Ghazali, M. F., EI-Shafy, A. S., & Mousa, M. (2023). Introducing a design procedure for Archimedes Screw Turbine based on optimization algorithm. Energy for Sustainable Development, 72, 162-172. https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.12.004.

3-      Shahverdi, K., Alamiyan-Harandi, F., and Maestre, JM. (2022). Double Q-PI architecture for smart model-free control of canals, Computers and Electronics in Agriculture (ISSN: 01681699), 197:1-17. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106940.

4-       Shahverdi, K. and Maestre, JM. (2022). Grey Wolf Optimization for Scheduling Irrigation Water           , irrigation and drainage engineering (ISSN: 07339437), 148(7):1-9. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001688.

5-      Shahverdi, K. and Monem, M. J. (2022). Irrigation Canal Control using Enhanced Fuzzy SARSA Learning, Irrigation and Drainage (ISSN: 15310353), 71:766–775. https://doi.org/10.1002/ird.2684.

6-      Shahverdi, K. (2021). Modeling for prediction of design parameters for micro-hydro Archimedean screw turbines, Sustainable energy technology and assessment (ISSN: 2213-1388), 47:1-10. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101554.

7-      Shahverdi, K., Bellos, E., Loni, R, Najafi, G. and Said, Z. (2021). Solar-driven water pump with organic Rankine cycle for pressurized irrigation systems: a case study, thermal science and engineering progress (ISSN: 24519049), 25(100960): 1-13. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2021.100960.

8-      Shahverdi, K., Loni, R., Maestre, J. M. and Najafi, G. (2021). CFD Numerical Simulation of Archimedes Screw Turbine with Power Output Analysis, Ocean Engineering (ISSN: 00298018), 231: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108718.

9-      Shahverdi, K., Maestre, JM., Alamiyan-Harandi, F. and Tian, X. (2020). Generalizing Fuzzy SARSA Learning for Real-Time Operation of Irrigation Canals, Water (ISSN: 20734441), 12(2407):1-18. https://doi.org/10.3390/w12092407.

10-  Omidzade, F, Ghodousi, H. and Shahverdi, K. (2020). Comparing Fuzzy SARSA Learning (FSL) and Ant Colony Optimization (ACO) Algorithms in Water Delivery Scheduling under Water Shortage Conditions, Irrigation and Drainage Engineering (ASCE) (ISSN: 07339437). 146(9): 1-10. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001496.

11-  Shahverdi, K., Loni, R., Ghobadian, B., Gohar, S, Marofi, S. and Bellos, E. (2020). Numerical Optimization Study of Archimedes Screw Turbine (AST): a Case Study, Renewable Energy (ISSN: 09601481), 145: 2130-2143. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.124.

12-  Shahverdi, K., Loni, R., Ghobadian, B., Monem, M. J., Gohar, S, Marofi, S. and Najafi, G. (2019). Energy harvesting using solar ORC system and Archimedes Screw Turbine (AST) combination with different refrigerant working fluids, Energy Conversion and Management (ISSN: 01968904), 187: 205-220. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.01.057.

13-  Loni, R., Kasaeian, A.B., Shahverdi, K., Askari Asli-Ardeh, E., Ghobadian, B., and Ahmadi, M.H. (2017). ANN model to predict the performance of parabolic dish collector with tubular cavity receiver, Mechanics & Industry (ISSN: 22577750), 18, 408. https://doi.org/10.1051/meca/2017016.

14-  Shahverdi, K., Monem, M. J., and Nili, M. (2016). Fuzzy SARSA Learning of Operational Instructions to Schedule Water Distribution and Delivery, Irrigation and Drainage (ISSN: 15310353), 65: 276–284. https://doi.org/10.1002/ird.1975.

15-              Shahverdi, K., Monem, M. J. and Savari, H. (2016). Comparing the Performance of FSL and Traditional Operation Methods for On-Request Water Delivery in the Aghili Network, Iran, Irrigation and Drainage Engineering, ASCE (ISSN: 07339437), 142(11):1-8. https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001089.

16-  Shahverdi, K. and Monem, M. J. (2015). Application of Reinforcement Learning Algorithm for Automation of Canal Structures, Irrigation and Drainage (ISSN: 15310353), 64: 77–84. https://doi.org/10.1002/ird.1876.

17-  Shahverdi, K. and Monem, M. J. (2012). Construction and Evaluation of Bival Automatic Control System for Irrigation Canals in Laboratory Flume, Irrigation and Drainage (ISSN: 15310353), 61: 201–207. https://doi.org/10.1002/ird.638.

 

4-                مقالات علمی- پژوهشی

18- اسدی، ج.، قدوسی، ح. و شاهوردی، ک. (1401). ارزیابی کنترل و تنظیم سازه‌های آب‌بند و آبگیر در کانال‌های انتقال آب متناسب با نیاز آبی و تحویل روزانه، مهندسی آبیاری و آب ایران، (پذیرفته شده).

19- شاهوردی، ک.، عبقری، ه. و فرضی بلاغی، ا. (1401). مقایسه الگوریتمهای سرد کردن فلزات (SA) و جامعه ذرات (PSO) در بهینه‌سازی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه مهابادچای، مجله مهندسی منابع آب، (پذیرفته شده).

20- ملازینعلی، ح. و شاهوردی، ک. (1401). بکارگیری و ارزیابی شرط مرزی کنترل سطح آب در HEC-RAS در سامانه‌های انتقال و توزیع آب، مجله مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران، (پذیرفته شده).

21- شاهوردی، ک. (1401). استخراج الگوهای بهره‌برداری با در نظر گرفتن خطای میراب در تنظیم سازه‌ها در شبکه‌های آبیاری. مدیریت آب و آبیاری. 12(2): 349-358. 10.22059/jwim.2022.341294.981.

22- بیات، ف.، قدوسی، ح. و شاهوردی، ک. (1401). بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری با استفاده از روش‌های هوشمند، فصلنامه علوم محیطی، 20(1): 57-76. http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.1045

23- شاهوردی، ک.، مظاهری، م.، ناصری، م.، و منعم، م. ج. (1400). مدل سازی هیدرودینامیکی و کیفی تالاب (مطالعه موردی: تالاب بامدژ)      ، مجله پژوهش‌های مهندسی آب ایران، 1(1):1-13. 10.22034/IJWER.2022.307191.1006.

24- شاهوردی، ک. (1400). ارزیابی استفاده از الگوهای تنظیم سازه‌های یک بازه‌ِ کانال در سایر سازه‌های آن. مجله مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران، 11(4): 779-769. 10.22059/JWIM.2022.330434.919.

25- کاظمیان، م.، گوهری، س. و شاهوردی، ک. (1400). تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه‌ای در بستر با رسوبات یکنواخت و غیریکنواخت، مجله هیدرولیک ایران. 16(4): 48-37. 10.30482/JHYD.2021.285672.1527.

26-  شاهوردی، ک. (1400). بررسی اثر عمق پایاب بر روی عملکرد توربین پیچ ارشمیدس در تولید انرژی از جریان آب در کانالها. مجله مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران، 11(1): 677-659. 10.22059/JWIM.2021.330835.926.

27- شاهوردی، ک. (1399). مدل‌سازی توربین پیچ ارشمیدس با استفاده از نرمافزار FLOW3D و بررسی اثر تعداد پرهها بر روی عملکرد آن. نشریه سد و نیروگاه برق­آبی ایران، 7(26): 79-70. 20.1001.1.23225882.1399.7.26.7.9.

28- ناصری، م.، منعم، م. ج.، شاهوردی، ک. و افسوس، محمود. (1399). پهنه‌بندی کیفیت آب تالاب بامدژ (استان خوزستان) با رویکرد مکانی-زمانی کریجینگ، مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، 12(44): 36-19.

29- امینی، ر.، قدوسی، ح. و شاهوردی، ک. (1399). شبیه‏سازی جریان غیرماندگار در کانالهای آبیاری با استفاده از روش عددی MacCormack-TVD، مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(39): 21-13. 10.22125/IWE.2020.107015.

30- قدوسی، ح.، زارعی، ر. و شاهوردی، ک. (1398). به کارگیری الگوریتم علف‌های هرز مهاجم  (IWO)و الگوریتم ژنتیک (GA) در بهینهسازی بهره‌برداری تلفیقی از سد طازران، مهندسی آبیاری و آب ایران، 9(35): 124-113. 10.22125/IWE.2019.88676.

31- شاهوردی، ک.، خسروی، ف. و زمانی، م. (1396). بررسی افزایش زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک در مقیاس آزمایشگاهی، مهندسی عمران امیرکبیر، 49(3): 481-486. 10.22060/ceej.2016.706.

32- قدوسی، ح.، وکیلی، ف. و شاهوردی، ک. (1396). کاربرد الگوریتم فراکاوشی SCE و مدل Lingo11 در بهینه سازی ابعاد سد خاکی (مطالعه موردی سد برزک). تحقیقات آب و خاک ایران، 49(2): 233-242. 10.22059/IJSWR.2017.216401.667541.

33- براهیمی، م.، شاهوردی، ک.، غازی، ا. و طالب بیدختی، ن. (1396). تدوین چارت سازمانی مناسب برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در ایران، مجله مهندسی منابع آب، 10(3): 73-82.

34- شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1394). توسعه مدل ریاضی الگوریتم یادگیری تقویتی برای خودکارسازی دریچه آب‌بند کشویی کانال­ها، مجله دانش آب و خاک، 29(4):828-837. 10.22067/jsw.v0i0.24930.

35- شاهوردی، ک.،  منعم، م. ج. و نیلی، م. (1394). کاربرد روش یادگیری تقویتی در تعیین دستورالعمل بهره‌برداری سازه‌ها در کانالهای آبیاری، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 46(2): 283-291. 10.22059/IJSWR.2015.55933.

36-  شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1389). ساخت و آزمون سامانه کنترل خودکار PID برای کانالهای آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی، مجله هیدرولیک، 5(2):75-65. 10.30482/JHYD.2011.85456.

37- شاهوردی، ک. و سامانی، ج. م. و. (1389). برآورد خودکار مشخصات حوضه با استفاده از خصوصیات هیدروگراف مشاهده‌ای، HEC-HMS، الگوریتم ژنتیک و AutoIt، مجله تحقیقات منابع آب ایران ، 6(3): 99-96.

 

5-                عناوین کتب چاپ شده

1-      Shahverdi, K., Alamiyan-Harandi, F., and Maestre, JM. (2022). Fuzzy reinforcement learning for canal control. In Computational Intelligence for Water and Environmental Sciences, 311-332, Springer, Singapore.

2-                 حسام قدوسی و کاظم شاهوردی (1399). انرژی‌های تجدیدپذیر در روابط آب، انرژی، غذا. انتشارات دانشگاه زنجان.

3-                 شاهوردی، ک و احمدزاده، ح. (1389). مجموعه آزمونهای 10 سال کنکور ارشد هیدرولوژی و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی، انتشارات موسسه ارشد، ص 218.

4-                 شاهوردی، ک. (1389). شرح جامع هیدرولوژی و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی، انتشارات موسسه ارشد.

 

6-                مقالات کنفرانسی چاپ شده

1-                  Shahverdi, k., Ghobadian, B. and Monem, m. j. (2018). Introducing, Numerical Simulating, and Developing of an Archimedes Screw Model as a Turbine, 4th International Conference on Energy Management and Technology, January 30 & 31, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2-                  Shahverdi, k. and Monem, m. j. (2018). Fuzzy Sarsa Learning (FSL) algorithm convergence and generalization in small and large space problems for water delivery in irrigation canals. ICID2018 Congress Canada, 12-17 August, Saskatoon, Canada.

3-                  Shahverdi, k. and Monem, m. j. (2014). Extracting Operational Instructions for Irrigation Canals using Reinforcement Learning Algorithm (Case Study: E1R1 Canal of Dez irrigation Network). 22nd ICID Congress & 65th IEC Meeting, Korea.

4-                  Shahverdi, k. and Monem, m. j. (2011). Construction and Evaluation of PID Automatic Control System for Irrigation Canals at Laboratory Scale, ICIDst International Congress on Irrigation and Drainage 15-23 October 2011, Tehran, Iran.

5-     شاهوردی، ک. (1400). کنترل سازه‌ها با استفاده از تنظیمات مستخرج از یک بازه‌یِ کانال با الگوریتم یادگیری تقویتی در سایر بازه‌ها، بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران - ایران، گرگان - 05 و 06 آبان 1400.

6-      شاهوردی، ک. (1400). بررسی اثر عمق پایاب بر روی عملکرد توربین پیچ ارشمیدس در تولید انرژی از جریان آب در کانال‌ها، بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران - ایران، گرگان - 5 و 6 آبان.

7-     میلاد کاظمیان، م.، گوهری، س. و شاهوردی، ک. (1399). بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف و اثر گذاری نسبی عمق جریان در آبشستگی پایه‌پل استوانه‌ای، نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 28-30 بهمن، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

8-     شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1396). بررسی تحویل 12 ساعته آب با استفاده از الگوریتم یادگیری سارسای فازی FSL در کانال‏های آبیاری، 11 و 12 اسفند، اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

9-      شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1396). بررسی جزئیاتِ تعمیم یادگیری سارسای فازی FSL در مسائل با فضای بزرگ و کوچک برای برنامه‌ریزی و تحویل آب در شبکه‏های آبیاری، 11 و 12 اسفند، اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

10- براهیمی، م.، شاهوردی، ک. و غازی، ا. (1396). تدوین چارت سازمانی مناسب برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی در ایران، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 15-16 شهریور، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

11- پیرزاده، س.، شاهوردی، ک.، براهیمی، م. و مهروند، ص. (1394). مطالعات مهندسی ارزش پروژه های ناحیه 2 هندیجان و شهید رجایی حوزه زهره خیرآباد، اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری، 26-27 آبان، اهواز، ایران.

12- شاهوردی، ک.، براهیمی، م. و مشهدی، س. ر. (1394). بررسی مزایا و معایب اجرای پروژه های کشاورزی با قراردادهای EPC  و مقدار افزایش سود، اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری، 26-27 آبان، اهواز، ایران.

13- فرشادی، م. ر.، براهیمی، م. و شاهوردی، ک. (1394). بررسی تلفات ناشی از نشت آب در کانالهای آبیاری و روشهای تثبیت آن (مطالعه موردی: حوزه مارون و زهره خیرآباد-پروژه شادگان)، اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری،  26-27 آبان، اهواز، ایران.

14- براهیمی، م.، نجفی، خ.، فرهادی، م. و شاهوردی، ک. (1394). ضرورت بهره وری آب کشاورزی در استان خوزستان، اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری،  26-27 آبان، اهواز، ایران.

15- وکیلی، ف.، قدوسی، ح. و شاهوردی، ک. (1394). بهینه‏سازی خطی مقاطع سدهای خاکی، دهمین کنگره بین‏المللی مهندسی عمران، 15 مهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

16-  شاهوردی، ک. و  منعم، م. ج. (1392). ارتقاء بهره­وری آب با بهینه­سازی تحویل و توزیع آب با استفاده از مدل بهینه‌سازی-شبیه­سازی FSL. اولین همایش ملی آبیاری و بهره­وری آب، انجمن آبیاری و زهکشی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 10 بهمن.

17- شاهوردی، ک. و  منعم، م. ج. (1392). توسعه مدل ریاضی الگوریتم یادگیری تقویتی برای خودکارسازی دریچه آب‌بند کشویی کانال های آبیاری، چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 6-8 اسفند، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

18- شاهوردی، ک. و  منعم، م. ج. (1392). توسعه سامانه بهره‌برداری بر حسب درخواست در شبکه‌های آبیاری با استفاده از روش یادگیری تقویتی، چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 6-8 اسفند، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

19- شاهوردی، ک، خسروی، ف و زمانی، م (1392). افزایش زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک، دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 7-9 آبان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

20- شاهوردی، ک، خسروی، ف و زمانی، م (1392). معرفی معادلات کشش سطحی در خاکهای رسی و بکارگیری آن برای محاسبه کشش سطحی بین آب و دانه رسی، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، 1 اسفند، کرج، ایران.

21- شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1389). ساخت و آزمون سامانه کنترل خودکار PID برای کانال‌های آبیاری در فلوم آزمایشگاهی، 18-20 آبان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

22- شاهوردی، ک. و منعم، م. ج. (1388). ساخت و آزمون سامانه کنترل خودکار Bival برای کانال‌های آبیاری در فلوم آزمایشگاهی، 24-28 آذر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

7-                سوابق تحقیقاتی (تحقیقات اتمام یافته)

1-     تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانه‌های اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی، شرکت آب منطقه‌ای همدان، 1401.

2-     راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‏های آبیاری تحت فشار و کم فشار، نشریه شماره 791 – الف سازمان برنامه و بودجه، 1399.

3-                 توسعه سامانه بهره‌برداری بر حسب درخواست در شبکه‌های آبیاری با استفاده از روش یادگیری تقویتی (مطالعه موردی شبکه دز)، قرارداد با شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1393.

4-                 تعیین نیروی کشش سطحی بین آب و دانه رسی و نیروی جداسازی آن، دانشگاه جامع امام حسین (ع) و بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح کشور، 1392

5-                 ساخت سیستم آبیاری هوشمند، دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) قزوین، 1385.

 

8-                پایان‌نامه‌ها و اسامی دانشجویان تحت رهنمایی یا مشاوره

 

دانشجو

عنوان

نوع

تصویب

دفاع

1

گودینی عباس

ساخت و آزمون عملکرد توربین پیچ ارشمیدس در مقیاس آزمایشگاهی

راهنما

07/۰۶/۱۴۰۱

 

2

علی محمد علیرضا

مطالعه عددی هیدرودینامیک و میزان آبشستگی در اطراف آبشکن چوگانی و اِل شکل و مقایسه آن با آبشکن مستقیم

مشاور

19/۰۲/۱۴۰۱

 

3

یاری شراره

شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان در روزنه های جانبی لبه تیز با استفاده از مدل فلوتری دی

مشاور

07/۰۶/۱۴۰۱

 

4

بارانی بیرانوند الهام

تعیین سبد غذایی خانوار در دهک های مختلف در آمدی با تاکید بر محدودیت منابع آبی کشور

مشاور

12/09/1400

 

5

هدایتی نیا سعید

حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب –انرژی –غذا: کار بست رویکرد پیوندی (مورد مطالعه: دشت سراب نیلوفر، کرمانشاه)

مشاور

08/09/1400

 

6

برنده پویا

بررسی استفاده همزمان آب شکن و ریپرپ بر کاهش آب شستگی تکیه گاه

مشاور

03/06/1399

20/07/1401

7

دوستی فرشاد

مقایسه دو مدل ICSS و HEC-RAS در ارزیابی عملکرد کانالهای آبیاری (مطالعه موردی کانال E1R1 از شبکه دز خوزستان)

مشاور

08/06/1400

21/06/1401

8

کاظمیان میلاد

تاثیر ارتفاع و موقعیت عمودی شکاف در کاهش عمق آبشستگی پایه پل استوانه ای در رسوبات غیریکنواخت و غیرچسبنده

مشاور

20/11/1398

20/06/1400

9

محبی حمیده

تاثیر تغییر اقلیم در بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری

مشاور

28/11/1397

14/11/1398

10

آقایی زینب

تحلیل عدم قطعیت در بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری ثقلی

مشاور

06/12/1397

14/11/1398

11

اسدی جواد

ارائه روش جدید بهره‌برداری در کانال‌های آبیاری متناسب با نیاز آبی با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی

مشاور

21/12/1396

31/04/1398

12

بیات فاطمه

تهیه الگوهای بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم یادگیری تقویتی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دز)

راهنمای 2

13/09/1396

10/11/1397

13

امیدزاده فاطمه

مقایسه الگوریتم‌ یادگیری تقویتی و بهینه‌سازی جامعه مورچگان در بهره‌‌برداری بهینه از شبکه‌های آبیاری برحسب درخواست

مشاور

13/12/1396

26/06/1397

14

نجفی هما

تاثیر روشهای پیش‏بینی بلند مدت جریان بر مدیریت منابع آب

مشاور

18/10/1394

27/06/1396

15

امینی ریحانه

کاربرد روش عددی تغییرات کل از بین رونده (TVD) در تسخیر شوک جریانهای غیرماندگار

مشاور

28/10/1394

30/11/1395

16

زارعی رضا

بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز مهاجم (IWO)

مشاور

26/11/1394

26/11/1395

17

فرضی اکبر

مقایسه الگوریتم سرد کردن فلزات و جامعه ذرات در بهینه‏سازی مقادیر CN در حوزه آبخیز مهابادچای

مشاور

01/04/1394

02/06/1395

18

وکیلی فهیمه

بهینه‌سازی مقطع سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم فراکاوشی تکامل ترکیبی مجموعه‌ها

مشاور

10/07/1392

24/09/1393

19

باقری شبنم

اولویت‌بندی تخصیص آب در حوضه نرماب استان گلستان با استفاده از نرم افزار WEAP

مشاور

22/08/1391

16/03/1392

 

 

9-                تدریس و دوره­های آموزشی

1-                 مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته FLOW-3D، انجمن مهندسی رودخانه ایران، 21 اسفند 1399.

2-                 تدریس دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با GIS، دانشگاه بوعلی سینا

3-                 تدریس دروس مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده از سال 92 تاکنون (کارشناسی مهندسی عمران)

4-                 تدریس دروس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته و تحلیل سیستم‏های منابع آب در دانشگاه صائب ابهر (کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب) از 93 تاکنون

5-                 تدریس دوره "آموزش کاربرد نرم­افزار Vensim در یک سیستم پویای مدیریت منابع آب" در موسسه تحقیقات و مدیریت آموزش وابسته به وزارت نیرو

6-                  تدریس دوره "آموزش کاربرد نرم­افزار Vensim در یک سیستم پویای مدیریت منابع آب" در شرکت آب­منطقه­ای استان قزوین

 

10-              داوری

1-                 Ocean Engineering (Elsevier)

2-     Irrigation and Drainage (John Wiley & Sons)

3-                 Water Resources Management (Springer)

4-     Sustainable Energy Technologies and Assessments (Elsevier)

5-                 مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر

6-                  مجله آبیاری و زهکشی ایران

7-                 مجله پژوهشهای محیط زیست

8-                 مجله مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

9-                 فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی آبیاری و آب

10-             مجله علمی-پژوهشی مدیریت آب و آبیاری