اساتید دانشکده

حسنی محمدی منور

change-logo

حسنی محمدی منور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222153 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سامانه های خبره و فازی 2222338 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شبکه های عصبی مصنوعی 2222339 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته 2222426 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی کشاورزی دقیق 2222182 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سامانه های کنترل خودکار(مکانیک بیوسیستم) 2222262 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات1 2222134 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
هوش مصنوعی 2222260 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ارتعاشات مکانیکی(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222153 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سامانه های خبره و فازی 2222338 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شبیه سازی و مدل سازی ریاضی پیشرفته 2222426 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی دقیق 2222182 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول و طراحی پمپها 2222494 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سامانه های کنترل خودکار(مکانیک بیوسیستم) 2222262 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات1 2222134 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هوش مصنوعی 2222260 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1