اساتید دانشکده

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی قابلیت رقابت چند ژنوتیپ نخود با علف های هرز در کشت انتظاری کارشناسی ارشد 1398/04/26
اثر پرایم بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) با آب دود کاه جو (Hordeum vulgare) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/05
اثر کود سبز کلزا بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا کارشناسی ارشد 1401/07/30
بررسی تنوع گونه ای علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک و رابطه آن با اندازه مزارع و شیوه مدیریت علف های هرز کارشناسی ارشد 1393/07/14
تأثیر نوع کود فسفات بر همزیستی مایکوریزا، رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
فرامرز احمدی اثر کود سبز کلزا بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز سویا کارشناسی ارشد 1401/07/30
شهرام طاهری تاثیر پی اچ بر کارایی محلول پاشش نگهداری شدهِ علف کش های ستوکسیدیم، هالوکسیفوپ-آر-متیل و فلوآزیفوپ-پی- بوتیل کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
محمد عظیمی فرد اثر پرایم بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) با آب دود کاه جو (Hordeum vulgare) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/05
فرحناز وثوقی زاهد تأثیر نوع کود فسفات بر همزیستی مایکوریزا، رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش رطوبتی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
ساسان اردلانی واکنش علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت به کاربرد ترکیبی علف کش نیکوسولفورون با کودهای سولفات آهن، روی، مس و منگنز کارشناسی ارشد 1395/11/19
بهاره اسکندری بررسی فنولوژی و تاثیر تنش های محیطی بر جوانه زنی و القای خواب ثانویه بذر تاتوره ( Datura innoxia ) جمعیت همدان دکتری دانلود 1398/11/29
بهزاد امامی نامیوندی تاثیر زمان کاربرد علف کشهای پاراکوات، اکسی فلورفن و گلوفوسینت آمونیوم در کنترل علف های هرز کارشناسی ارشد 1397/11/30
سمیه بیات بررسی توان رقابتی و خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط فزونی مس دکتری 1398/06/30
سمیه بدرخانی تاثیر ترتیب زمانی افزودن ماده افزودنی و سولفوسولفورون به آب سخت در کنترل یولاف وحشی زمستانه کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
مسعود بشیری مجد بررسی قابلیت رقابتی چند رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با علف های هرز کارشناسی ارشد 1394/11/26
معصومه جعفری بررسی تحمل و پاسخ ارقام لوبیا (Phaseoulus vulgaris L.) به سطوح مختلف تنش رطوبتی در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/14
ماجده جلالی افزایش کارایی علفکش های گلایفوسیت و تری بنورون متیل در کنترل علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) به وسیله ی صمغ گیاه کندر (Boswellia sacra Flueck) و مقایسه ی آن با ماده افزودنی هیدرومکس کارشناسی ارشد 1396/11/25
محمدرضا جمالی ابنوی بررسی اثر سامانه های مختلف خاک ورزی بر تراکم، تنوع و بانک بذر علف های هرز در تناوب گندم – ذرت دکتری 1396/11/23
میترا چراغی اوریاد بهینه سازی کارایی علف کش ایمازتاپیر در کنترل علف های هرز مزرعه یونجه با استفاده از مویان ها کارشناسی ارشد 1397/11/27
سمیه حاجی نیا نقش قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا در کشت خالص و مخلوط سویا و ارزن در شرایط تنش رطوبتی دکتری 1396/02/09
مژگان حدادهمدانی اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر کنترل علف های هرز ذرت کارشناسی ارشد 1395/04/23
پرشنگ حسینی کنترل شیمیایی گل جالیز مصری (Phelipanche ageptyaca) در سیب-زمینی بر اساس فنولوژی تطبیقی و مدل های تجربی زمان دمایی دکتری 1396/10/17
مریم حمیدی مطالعه دماهای کاردینال جوانه زنی بذر و تاثیر مراحل فنولوژیکی بر میزان برخی از مواد موثره تاج خروس گسترده (Amaranthus blitoides) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
شهین خدابنده لو اثرات سیلیکون بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارزن معمولی در رژیم های مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1392/10/24
عرفان خردمند اثر غلظتهای مختلف آب دود سه گیاه دارویی در سه مرحله رشدی بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) کارشناسی ارشد 1398/09/18
محبوبه خلیلی اثر دور آبیاری کودهای زیستی بر راندمان مصرف آب، ویژگی های زراعی و کیفی سویا در همدان کارشناسی ارشد 1392/12/19
معصومه دهقان بنادکی بررسی تاثیر قارچ های میکوریزایی و شبه میکوریزایی بر رشد و رقابت علف های هرز با گندم دکتری 1398/11/14
بهروز دولت پرست بررسی امکان کاشت تاخیری برخی از ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus) در همدان کارشناسی ارشد 1392/12/14
فاطمه سلیمانی واکنش رشد، عملکرد کمی و کیفی گیاه آفتابگردان و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک به رژیم های کودی گوناگون در شرایط تنش رطوبتی دکتری 1395/11/17
سودابه عزتی اثر رقابت انفرادی و توام دو گونه علف هرز سلمه تره و تاج خروس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سویا رقم هابیت کارشناسی ارشد 1394/10/22
محمد عظیمی فرد اثر پرایم بذر علف هرز جودره با آب دودکاه جو برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه کارشناسی ارشد 1399/12/26
جواد علی مرادی بررسی تنوع گونه ای علف های هرز باغات انگور شهرستان ملایر و رابطه آن با شیوه مدیریت علف های هرز کارشناسی ارشد 1396/12/05
جواد غلامی بررسی تغییرات تنوع، غالبیت و غنای گونه ای علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک، طی یک دوره هفت ساله (1392 تا 1398) دکتری 1399/12/26
ارسلان فلاحی ,واکنش علف های هرز به رقم و تراکم بوته نخود در شرایط دیم کرمانشاه کارشناسی ارشد 1395/07/12
سامیه قائلونی بررسی جوانه زنی و دماهای کاردینال بذر و اثر مراحل فنولوژیکی گیاه روی برخی مواد موثره اسفناج وحشی (Atriplex patula) کارشناسی ارشد 1399/08/28
محسن کرعبدالی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی دود گیاهان تاج خروس Amaranthus retroflexus ، سلمه ترهChenopodium album و تلخه بیان Sophora pachycarpa بر القا خواب بذر تاج خروس Amaranthus retroflexus و قدومه Alyssum hirsutum کارشناسی ارشد 1397/11/29
سمیرا کرمی کاهش اثرات نامطلوب گرد وخاک بر کارایی برخی از علف کش های تماسی از طریق افزودن مپیکوات کلراید و افزایش حجم پاشش کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/24
مریم گروسیان اثر کود زیستی نیتروکسین، کود سبز ماشک و تریتیکاله بر کاهش آلودگی علف های هرز، عملکرد، اجزا عملکرد ذرت (Zea mays) کارشناسی ارشد 1392/12/20
سارا گودرزی بررسی روش های مختلف شکست خواب بذر چند گونه علف هرز کارشناسی ارشد 1395/04/15
وحیده لطفی گزینش علف کش مناسب برای استفاده در مزارع تولید بذر گشنیز کارشناسی ارشد 1396/12/09
علی محققی اثرات تارخ کاشت و پرایمینگ بذر بر ویژگی های سبز شدن، عملکرد و میزان روغن دو رقم کلزای بهاره در همدان کارشناسی ارشد 1392/07/06
پریسا مرشدی اثر کشت مخلوط دو ژنوتیپ لوبیا چیتی بر کاهش خسارت علفهای هرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
فاطمه مقیثایی اثرات پرایم بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر ویژگی های زراعی و عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays) در همدان کارشناسی ارشد 1392/11/12
طاهره هاشمی ملکی تععین دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا، لاین D81803 در همدان کارشناسی ارشد 1392/12/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2219290 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1403/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219289 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب 2219234 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2219290 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219289 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2219290 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219289 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تولید گیاهان زراعی در مناطق کم آب 2219234 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی و مدیریت علف های هرز 2219217 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2219290 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
زراعت عمومی 2211064 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
زراعت عمومی 2211064 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3