اساتید دانشکده

فرشاد مسعودیان

فرشاد مسعودیان

فرشاد مسعودیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی 2220220 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی 2220220 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
جانورشناسی 2220004 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
عملیات آفات انباری 2220305 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی 2220220 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
جانورشناسی 2220004 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جانورشناسی 2220004 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عملیات آفات انباری 2220305 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات آفات انباری 2220305 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 06 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی و دفع آفات 2211020 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی 2220220 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
عملیات آفات مهم گیاهان زراعی 2220220 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جانورشناسی 2220004 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
جانورشناسی 2220004 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
جانورشناسی 2220004 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جانورشناسی 2220004 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1