اساتید دانشکده

امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار

امیرحسین کشتکار   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
ارزیابی اثر سال بر ظهور صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان در شرایط اکولوژیکی همدان کارشناسی ارشد 1393/06/26
پروانه یاری ارزیابی تنش رطوبتی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره با استفاده از شاخص های تحمل در همدان کارشناسی ارشد 1392/10/07
محسن اله رضایی بررسی تنوع مورفولوژیکی وسیتوژنتیکی برخی جمعیت های گیاه سیاهدانهNigella sativa L.)) کارشناسی ارشد 1398/04/10
بهزاد آهنگر مطالعه تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های کلزا زمستانه تحت شرایط مزرعه ای و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/12/06
وحید حاجیلو بررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از نمونه های گیاه زوفا officinalis) Hyssopus) کارشناسی ارشد 1396/10/23
فرهاد حسن طهرانی بررسی صفات مورفولوژیک و سطح پلوئیدی برخی از جمعیت های خرفه (Portulaca spp.) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
شهین خدابنده لو اثرات سیلیکون بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارزن معمولی در رژیم های مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1392/10/24
عزیزه سیاحی بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از مارکرهای میکروستلایت (SSR) برای انتخاب کلون های مقاوم به شوری نیشکر کارشناسی ارشد 1394/11/25
مهری سلطانی جداسازی و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اندوفیت های گیاه دارویی باریجه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
محمدحسین عالم خومرام ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایرانی با استفاده از صفات آگرومورفولوژی و چندشکلی خانواده ژن آلیناز دکتری 1398/11/30
مهسا عبدی بررسی تنوع صفات اگرومورفولوژیکی و کاریوتیپی چند اکوتیپ از گیاه قدومه شهری ( Lepidium perfoliatum ) و قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
فاطمه عبدالی ورکانه ارزیابی گوناگونی و ساختار ژنتیکی برخی توده های بومی گل محمدی با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD و مقایسه برخی صفات فیتوشیمیایی کارشناسی ارشد 1397/11/27
نوشین فلاحی بررسی القا پلی پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
نوشین فلاحی بررسی القا پلوئیدی و اثرات آن بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله کارشناسی ارشد 1392/12/19
مهسا قاسمی راستی بررسی تنوع ژنتیکی 6 جمعیت گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از نشانگر ISSR و مقایسه این جمعیت ها براساس محتوای اسیدهای فنلیک کارشناسی ارشد 1397/11/28
زهرا کریمی بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد با استفاده از شاخص های تحمل در برخی از جمعیت های ایرانی گیاه ارزن معمولی(Panicum miliaceum) به عنوان کشت دوم در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1396/11/23
کیمیا کریمیان القای ریشه های مویین برای افزایش لاستیک طبیعی در گیاه قاصدک و گیاه قندرون کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
حمیده میری مطالعه صفات سیتوژنتیکی و مورفولوژیکی در اکوتیپ های مختلف گیاه اسپند ( Peganum harmala کارشناسی ارشد 1395/10/26
راضیه نادری مقایسه مورفولوژیک،پلوئیدی و متابولیت های ثانویه خاکشیر تلخ و شیرین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
حمید نجفی مصلح اثر زمان قطع آبیاری و کود نیتروژنه بر برخی شاخص های آگروفیزیولوژیک، کیفیت دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1392/12/20
هاوژین ولیدی پاک مطالعه اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات مرتبط با آن با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی در (Plantago ovata forsk) جمعیت های ایرانی گیاه اسفرزه کارشناسی ارشد 1398/10/18
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
به نژادی برای کیفیت محصولات زراعی 2219267 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
به نژادی گیاهان زراعی 2219237 3 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
به نژادی گیاهی پیشرفته 2219208 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارورزی (1) 2223159 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصلاح نباتات خصوصی 2219029 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 2219262 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 2219059 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زیست شناسی 2211046 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژنتیک بیومتری 2219293 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اصلاح نباتات خصوصی 2219029 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی 2219262 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1