اساتید دانشکده

بابک ظهیری

بابک ظهیری

بابک ظهیری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اصغر احمدی مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی ارقام گوجه فرنگی به کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus uriceae (Acari: Tetranychidae) کارشناسی ارشد 1392/12/13
لیلا ایران نژادپاریزی ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی به پروانه مینوز Tuta absohuta (Lepidoptera; Gelechiidae) کارشناسی ارشد 1392/12/18
محمدرضا امین مطالعه فون کنه های مرتبط با گلایول و دموگرافی Hypoaspis aculeifer در آزمایشگاه کارشناسی ارشد 1392/11/07
الهام امین افشار اثر دماهای ثابت بر پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata (L.) در رژیم غذایی شته گل سرخ Macropsiphum rosae (L.) کارشناسی ارشد 1392/11/23
سعید جوادی خدری مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی برگ مو Colomerus (Acari: Eriophydiae) (Pagenstecher) در غرب ایران کارشناسی ارشد 1390/10/28
مهدی حاجیلو نوسانات فصلی و زیست شناسی صحرایی کرم خوشه خوار انگور در تاکستان های منطقه کمیجان، استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سکینه رجبی فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با درختان گردو، انار، انجیر و آلو منطقه ریجاب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
لیلا عشایری القاء مقاومت در برخی از ارقام تجارتی توت فرنگی به کنه تارتن دولکه ای درگلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
رضا لطیفی زاده تاثیر سمیت تنفسی اسانس رزماری و اسطوخودوس و اثرات سینرژیستی آن ها بر روی حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول قرنطینه گیاهی 2220330 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت آفات گیاهان زراعی 2219294 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول مدیریت آفات گیاهی 2220302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اکولوژی حشرات 2220076 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار و احتمالات 2211011 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی ودفع آفات 2211020 3 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حشره شناسی ودفع آفات 2211020 3 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول کنترل آفات گیاهی 2220035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اکولوژی حشرات 2220076 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اکولوژی حشرات 2220076 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویایی جمعیت حشرات 2220195 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1