اساتید دانشکده

بهداد شدیدی

بهداد شدیدی

بهداد شدیدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موازنه انرژی و مواد 2222517 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول و طراحی پمپها 2222494 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضیات (3) (معادلات دیفرانسیل) 2222213 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سامانه های کنترل خودکار(مکانیک بیوسیستم) 2222262 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2222500 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
نقشه کشی صنعتی1 2222144 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نقشه کشی صنعتی1 2222144 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نقشه کشی صنعتی 2222546 1 02 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
نقشه کشی صنعتی 2222546 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
انتقال جرم 2222520 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شناخت و کاربرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک(طراحی ماشین ها 2222160 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شناخت و کاربرد سامانه های هیدرولیک و پنوماتیک(طراحی ماشین ها 2222160 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست(خوشه انرژی های تجدیدپذیر) 2222201 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
موازنه انرژی و مواد 2222517 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول و طراحی پمپها 2222494 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ریاضیات (3) (معادلات دیفرانسیل) 2222213 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2222500 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (18:00 - 20:00) ترم اول 1399
مهندسی تعمیر و نگهداری 2222187 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مهندسی تعمیر و نگهداری 2222187 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
انتقال جرم 2222520 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2