اساتید دانشکده

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر سینرژستیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر قابلیت هضم اسیدهای آمینه ، نشاسته و تغذیه اقتصادی مرغ های تخمگذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
شناسایی گیرنده های استروژن توسط روش ایمنوهیستوشیمیکال و بررسی بیان ژن TRPV6 در رابطه با تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ درمرغ تخم گذار تحت روش های مختلف تولک بری دکتری دانلود 1400/07/25
مقایسه روش های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی صفات دارای معماری ژنتیک افزایشی و غالبیت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
تنوع ژنتیکی اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفند و ناحیه همولوگ آن در انسان و ارتباط آنها با باروری و چندقلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
چند شکلی ژن FSHR در گوسفند مهربان و ارتباط آن با صفت چند قلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
بررسی چندشکلی ژن TLR4 و ارتباط آن با بیماری بروسلوز در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1400/09/16
شناسایی چندشکلی ژن فولیستاتین و ارتباط آن با صفات مختلف درگوسفند کارشناسی ارشد 1401/07/30
زینب باردل رنجبر اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزل، عصاره های ریشه گزنه و سیر بر تمایز جنسیت و عملکرد رشد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا حاجیلوئی شناسایی چندشکلی ژن فولیستاتین و ارتباط آن با صفات مختلف درگوسفند کارشناسی ارشد 1401/07/30
جواد خرمی مقایسه روش های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی صفات دارای معماری ژنتیک افزایشی و غالبیت کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
محمد ربانی چند شکلی ژن FSHR در گوسفند مهربان و ارتباط آن با صفت چند قلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
فاطمه ربیعی تنوع ژنتیکی اگزون 8 ژن BMPR1B در گوسفند و ناحیه همولوگ آن در انسان و ارتباط آنها با باروری و چندقلوزایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
خلیل رضوی بررسی چندشکلی ژن TLR4 و ارتباط آن با بیماری بروسلوز در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1400/09/16
زهره شیرمحمدی اثر سینرژستیک آنزیم فیتاز و پروبیوتیک بر قابلیت هضم اسیدهای آمینه ، نشاسته و تغذیه اقتصادی مرغ های تخمگذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
عباس عاشوری شناسایی گیرنده های استروژن توسط روش ایمنوهیستوشیمیکال و بررسی بیان ژن TRPV6 در رابطه با تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ درمرغ تخم گذار تحت روش های مختلف تولک بری دکتری دانلود 1400/07/25
فاطمه ابوالفضلی اثر سطوح مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های شکمبه و پلاسما در بزهای نر در حال رشد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
روح اله اصلانی برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/07
مهدی آقا بصیری سرابی تعیین نیازمندی ترئونین و اثر آن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/06/31
صدرالدین انواری مجد بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد 1395/11/03
زینب باردل اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزل، عصاره های ریشه گزنه و سیر بر تمایز جنسیت و عملکرد رشد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
محمود بجیده چندشکلی ژن هورمون رشد شترهای تک کوهانه ایران و ارتباط آن با برخی صفات فنوتیپی کارشناسی ارشد 1395/02/22
ناهید بختیاری معز اثر دانه کامل یا اسیاب شده گندم و تریتیکاله در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
ارمان بهرامی تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و سازبر مکمل سلنیوم مخمری در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
زهرا بهرامی بررسی اثر پری بیوتیک بایوماس بر جمعیت میکروفلورهای روده باریک و عملکرد مرغ های تخم گذار، های لاین 36-W کارشناسی ارشد 1392/12/07
بیژن بهمنی بررسی عملکرد رشد و تولید مثل بره های آمیخته حاصل از آمیزش قوچ رومانوف با میش های لری ، لری بختیاری و افشاری کارشناسی ارشد 1399/08/24
پرستو چراغی تاثیر سطوح مختلف روغن های اکسیده شده بر عملکرد و کبد چرب مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
وحیده حاجوی بررسی ارتباط ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی با برخی صفات رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
رضا خلیل منش اثر اندازه ذرات کلسیم بر قابلیت هضم کلسیم و فسفر،عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1399/12/20
ژیلا رجبی بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
زینب رستمی اثر تزریق ویتامین E و سلنیوم قبل از جفت گیری بر بازده تولید مثلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در میش های همزمان شده مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
زهرا سالاری اثر برازش آشیانه ای رگرسیون ثابت درمدل های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر برای تجزیه ژنتیکی صفات تولیدی درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
مهرداد صادقی یکتا چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
پوریا صارمی شهاب اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضوان صفاری پور بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مهدی صفری اثر آنزیم پروتئاز بر راندمان مصرف پروتئین وجایگزینی کنجاله تخم پنبه با کنجاله سویا و جنبه های اقتصادی آن در جیره جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
امین صمدی بررسی عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه گوشتی راس و کاب در پاسخ به جیره پلت حاوی فیبر نامحلول کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
رضا طالبی بررسی برخی ژن های موثر بر چند قلوزایی و ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه فحلی دکتری 1396/06/28
سحر عاشوری بنائی مقایسه روش های مبتنی بر درخت تصمیم در ارزیابی ژنومی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
محسن فرازنده شهرکی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی لژاندر دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی مانده برای برآورد مؤلفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
محمدرضا قاسمی راد مقایسه مدل های مختلط دامی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش اصلاحی در داده های واقعی و شبیه سازی شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
جواد قره غانی جستجوی ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1393/12/25
زینب کافی بررسی توزیع فراوانی کدون ها در ژنوم برخی حیوانات اهلی کارشناسی ارشد 1395/10/22
مرتضی کریمی همسانی ژنوم مرغ و بلدرچین بر اساس توالی DNA کارشناسی ارشد 1393/11/29
نسیم لشگری گلریز بررسی چند شکلی ژن KISS1 و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز کارشناسی ارشد 1398/06/31
پرستو محبی برآورد تنوع های ژنتیکی اتوزومال و وابسته به جنس برای صفات وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
غلامعلی محمدی بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/23
محمدمهدی محمدی اثر افزودن کروم و سلنیوم آلی به جیره بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در مرغ های تخم-گذار سویه هایلاین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محیا محمدی زاده بررسی چندشکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف و بزهای نژاد مرخز و بومی کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا مختاری چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
محمدرضا مرادی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
نفیسه مرادی اورنگ اثر جایگزینی ذرت با بوجاری گندم و تریتیکاله مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، صفات فیزیولوژیکی و کلسترول پلاسما و تخم مرغ در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/07/15
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
یاسمن موسوی بررسی اثر منابع مختلف فیبر در جیره بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
مصطفی هاشمی تعیین تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف کارشناسی ارشد 1396/11/24
فاطمه ونایی مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 2221303 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مقاومت ژنتیکی به بیماریها 2221327 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 2221303 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مقاومت ژنتیکی به بیماریها 2221327 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3