اساتید دانشکده

علی سپهری

علی سپهری

علی سپهری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر اسیدسالیسیلیک ، اسیداسکوربیک و کلرید کلسیم بر رشد و عملکرد دو رقم جدید نخود کابلی در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/06/10
اثر زئولیت واسید هیومیک بر رشد، عملکرد واجزای عملکرد دو رقم نخود در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/11/30
اثر برخی ترکیبات و تنظیم کننده های رشد بر عملکرد کمی و کیفی سویا (Glycine max ) در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد 1401/12/14
اثر فزونی مس و روی بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاهچه های ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت تاثیر کاهنده های تنش و قارچ Piriformospora indica دکتری 1401/04/21
اثر برخی ترکیبات شیمیایی بر رشد و عملکرد کاسنی (Cichorium intybus L. ) تحت تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1401/11/12
اثر ترکیبات نانو و تخفیف دهنده های تنش بر شاخص های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه گندم تحت تنش کمیود آب دکتری 1398/11/23
مریم ثمن اثر فزونی مس و روی بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاهچه های ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت تاثیر کاهنده های تنش و قارچ Piriformospora indica دکتری 1401/04/21
سهراب صحرایی اثر اسیدسالیسیلیک ، اسیداسکوربیک و کلرید کلسیم بر رشد و عملکرد دو رقم جدید نخود کابلی در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/06/10
فائزه عباس ابادی اثر برخی ترکیبات شیمیایی بر رشد و عملکرد کاسنی (Cichorium intybus L. ) تحت تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1401/11/12
یداله عسگری اثر زئولیت واسید هیومیک بر رشد، عملکرد واجزای عملکرد دو رقم نخود در شرایط دیم کارشناسی ارشد 1400/11/30
بهبود محمدی اثر برخی ترکیبات و تنظیم کننده های رشد بر عملکرد کمی و کیفی سویا (Glycine max ) در شرایط کم آبیاری کارشناسی ارشد 1401/12/14
علیرضا ابراهیمی اثر کلرید کلسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت رژیم های مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1395/11/13
پروانه یاری ارزیابی تنش رطوبتی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره با استفاده از شاخص های تحمل در همدان کارشناسی ارشد 1392/10/07
وحید اسدزاده تأثیر محلول پاشی روی و نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم کارشناسی ارشد 1399/07/30
فرخ امیدی اثر نیتروپروساید سدیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای قرمز تحت تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1392/06/30
سمیه بیات بررسی توان رقابتی و خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط فزونی مس دکتری 1398/06/30
سیاوش باران ریز کاربرد علف کش ایمازاتاپیر با کود آهن و روی در کنترل علف های هرز و تولید علوفه و بذر یونجه(Medicago sativa L.) رقم همدانی. کارشناسی ارشد 1396/12/23
زهرا پاشایی اثر سالیسیلیک اسید برخصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کاملینا (Camelina sativa)تحت تنش شوری و دمای پایین کارشناسی ارشد 1397/11/24
الهه چیت ساز اثر محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر رشد و عملکرد گیاه کاسنی تحت تنش کمبود آب کارشناسی ارشد 1392/10/24
سیده عاطفه حسینی : اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و مصرف اسید هیومیک بر رشد و عملکرد دو رقم لوبیا (Phasaeolous vulgaris) کارشناسی ارشد 1395/10/26
فاطمه حسینی ارزیابی تنوع ژنتیکی و تحمل به تنش رطوبتی در خویشاوندان وحشی (Aegilops tauschii) وارقام هگزاپلویید (Triticum aestivum) گندم کارشناسی ارشد 1397/10/25
شهین خدابنده لو اثرات سیلیکون بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد ارزن معمولی در رژیم های مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1392/10/24
حسین رضا روحی ارتقاء کیفیت و بنیه بذور زوال یافته بادام زمینی با استفاده از تیمارهای هورمونی و غیرهورمونی تحت درشرایط تنش های مهم غیرزنده دکتری 1396/06/22
لیلا سفیدخانی اثر پراکسید هیدروژن بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گاودانه در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای تحت تنش شوری کارشناسی ارشد 1394/10/14
رنگین شبرندی بررسی اثرات قارچ میکوریزا و پرایم بذر در مزرعه بر کارایی زراعی فسفر و خصوصیات زراعی ذرت کارشناسی ارشد 1392/10/17
حسن شهبازی اثر تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد بادام زمینی کارشناسی ارشد 1393/09/26
عبدالله طاوسی اثر نانو کود آهن، روی و کیتوزان بر رشد و عملکردد لوبیا قرمز تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/11/17
محمدهادی فرجی ارمان اثر تراکم بوته و کود زیستی بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی کارشناسی ارشد 1393/09/25
نسا قره باغلی ارزیابی خصوصیات رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاهچه سیر تحت تاثیر فلزات سنگین در شرایط تنش شوری دکتری 1397/04/31
افشین کرمی اثر نانو مواد و کاهنده تنش بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه جو تحت تنش شوری دکتری 1397/01/22
سجاد کهریزی تاثیر کود ورمی کمپوست و کود شیمیایی برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود ( (Cicer arietinum L .تحت تنش خشکی آخر فصل کارشناسی ارشد 1394/10/06
مریم گروسیان اثر کود زیستی نیتروکسین، کود سبز ماشک و تریتیکاله بر کاهش آلودگی علف های هرز، عملکرد، اجزا عملکرد ذرت (Zea mays) کارشناسی ارشد 1392/12/20
میلاد مجنونی ارزیابی ارزش غذایی یونجه همدانی تحت تاثیر کود آلی پوهوموس و کودهای شیمیایی کارشناسی ارشد 1392/04/09
هومن محمدی اثر مواد کاهنده تنش و ضد تعرق بر کمیت و کیفیت بذر نخود تحت رژیم های مختلف آبیاری دکتری 1397/11/10
پریسا مرشدی اثر کشت مخلوط دو ژنوتیپ لوبیا چیتی بر کاهش خسارت علفهای هرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
حمید نجفی مصلح اثر زمان قطع آبیاری و کود نیتروژنه بر برخی شاخص های آگروفیزیولوژیک، کیفیت دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کشت دوم دو رقم آفتابگردان در منطقه همدان کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدیه نظام السلامی اثر کلریدکلسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهچه کاملینا (Camelina sativa)تحت تنش آبی و دمای پایین کارشناسی ارشد 1397/11/21
داود نقی پور اثر کود ورمی کمپوست، کود های شیمیایی و زیستی فسفره بر عملکرد و اجزا عملکرد گاودانه (Vicia ervilia L.) کارشناسی ارشد 1394/11/07
صفورا نوری منش اثر محلول پاشی کلات و نانو کودآهن و روی بر رشد و عملکرد ماش (.Vigna radiate L) کارشناسی ارشد 1396/11/24
زهره وزیری امجد اثر نانو کود های آهن و روی بر رشد و عملکرد کاسنی کارشناسی ارشد 1393/11/20
حجت یوسفی پارسا تأثیر برخی کودهای دامی، شیمیایی و زیستی بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) کارشناسی ارشد 1394/11/13
هاوژین ولیدی پاک مطالعه اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و صفات مرتبط با آن با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی در (Plantago ovata forsk) جمعیت های ایرانی گیاه اسفرزه کارشناسی ارشد 1398/10/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی بذر 2219286 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تولید حبوبات 2219230 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تولید گیاهان زراعی منطقه ای 2219244 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2219222 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روش های آماری در علوم کشاورزی 2219271 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روش های آماری در علوم کشاورزی 2219271 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی بذر گرایش زراعت 2219140 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 2219249 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
بیولوژی و تکنولوژی بذر 2219220 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
تکنولوژی بذر 2219286 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 2219283 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2219008 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2219008 3 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
واکنش گیاهان زراعی به تنش های محیطی 2219281 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تکنولوژی بذر 2219286 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تولید حبوبات 2219230 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تولید گیاهان زراعی منطقه ای 2219244 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2219222 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2219222 3 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش های آماری در علوم کشاورزی 2219271 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4