اساتید دانشکده

اصغر میرزائی اصل

اصغر میرزائی اصل

اصغر میرزائی اصل   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهینه سازی آندروژنز در خیار از طریق کشت بساک با اعمال تیمارهای فیزیکی وشیمیایی روی بساک ها و کالوس های حاصل کارشناسی ارشد 1399/12/26
مطالعه تولید کالوس و رویان هاپلوئید از طریق کشت تخمک و بساک در ارقام گیاه چغندر قند ( Beta vulgarius L ) کارشناسی ارشد 1398/06/26
شناسایی جهش های برخی ژن های کاندید با صفت پُرپَری در گیاه اطلسی (Petunia hybrida) کارشناسی ارشد 1399/08/28
بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لا ین های مختلف اطلسی (Petunia hybrida Hort) برای صفات مختلف زینتی کارشناسی ارشد 1399/12/19
ررسی برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر آندروژنز گیاه سیکلامن (Cyclamen persicum کارشناسی ارشد 1399/07/29
تأثیر عصاره جلبک دریایی روی رشد گیاه و تولید و کیفیت میوه در توت فرنگی ارقام کاماروسا و سلوا در شرایط هیدروپونیک دکتری 1398/03/19
بررسی برخی miRNAs درگیر در مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی در ارقام مختلف پیاز(Allium cepa L.) و گونه A. asarense دکتری 1399/12/18
مریم امیدی نژاد بررسی هتروزیس و ترکیب پذیری لا ین های مختلف اطلسی (Petunia hybrida Hort) برای صفات مختلف زینتی کارشناسی ارشد 1399/12/19
بیتا خوانساری نژاد بررسی برخی miRNAs درگیر در مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی در ارقام مختلف پیاز(Allium cepa L.) و گونه A. asarense دکتری 1399/12/18
مجید رخشنده کنه های تارتن ( بالا خانواده Tetranychoidea) مرتبط با گندمیان یکساله منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/29
زهرا شفائی بهینه سازی آندروژنز در خیار از طریق کشت بساک با اعمال تیمارهای فیزیکی وشیمیایی روی بساک ها و کالوس های حاصل کارشناسی ارشد 1399/12/26
محمد صادقی می ابادی ررسی برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر آندروژنز گیاه سیکلامن (Cyclamen persicum کارشناسی ارشد 1399/07/29
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
مهدیه ملک پوری شناسایی جهش های برخی ژن های کاندید با صفت پُرپَری در گیاه اطلسی (Petunia hybrida) کارشناسی ارشد 1399/08/28
نگین اجمالیان نقش متالوتیونئین در مقاومت Trichoderma harzianum به فلز روی کارشناسی ارشد 1396/02/17
رویا اسدی مطالعه تولید بذر مصنوعی درگیاه مرزه خوزستانی وبررسی پایداری ژنتیکی گیاهان حاصل از باززایی با استفاده از نشانگر ملکولی ISSR کارشناسی ارشد 1397/04/06
سپیده اسدی شناسایی نشانگرهای پیوسته با ژنهای بازگرداننده باروری در گیاه چغندرقند کارشناسی ارشد 1396/12/06
ندا بابایی اصل مقایسه توالی ژن های مقاومت به بیماری در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند موجود در پایگاه های اطلاعاتی کارشناسی ارشد 1396/12/08
مریم پیربداقی بررسی گوناگونی ژنتیکی در میان عناب های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR و ویژگی های ضد اکسایشی کارشناسی ارشد 1392/11/20
مسلم حامی ده سروی مقایسه میزان بیان ژن های کلیدی مسیر دوره نوری در ژنوتیپ های مقاوم وحساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سپیده حیدری ارزیابی تنوع ژنتیکی لوبیا زراعی (Phaseoulus vulgaris) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی و ISSR تحت شرایط مختلف رطوبتی کارشناسی ارشد 1396/11/27
ارزو حمزه یی مقایسه میزان بیان ژنهای کلیدی مسیر بهاره سازی در ژنوتیپهای مقاوم و حساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مریم دادخواه شناسایی توالی های DNA مرتبط با مقاومت به ویروس ها در ژنوم چغندرقند کارشناسی ارشد 1393/11/25
مهسا دربندی اثر تنظیم کننده های رشد و پیش تیمار دمایی بر رویان زایی گامتی در کشت بساک شوید و هندوانه کارشناسی ارشد 1392/12/11
وحید ربانی جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت برخی از گیاهان بومی خاک های آلوده به فلزهای سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سیدفاضل سدره نشین ارزیابی نشانگر مولکولی پیوسته به ژن یا ژنهای مقاومت به نماتد سیست با منشا ماریتیما در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
زهرا سنایی هویدا مطالعه اثربرخی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر روی کارایی آندروژنز گاوزبان اروپایی از طریق کشت بساک کارشناسی ارشد 1395/11/16
آزاده سوری بررسی جهش در ژن های کنترل کننده گلدهی و ارتباط آن با مقاومت به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد 1396/04/11
نسیمه صادقی بهینه سازی جنین زایی و باززایی از کشت هاپلوئیدی بساک گیاه آهار (Zinnia elegans) کارشناسی ارشد 1398/09/04
بهنام طلعتی مستقیم بررسی آندروژنز در گیاه اطلسی به منظور تولید گیاهان هاپلوئید کارشناسی ارشد 1396/11/24
محمدحسین عالم خومرام ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایرانی با استفاده از صفات آگرومورفولوژی و چندشکلی خانواده ژن آلیناز دکتری 1398/11/30
ندا عباسی اثر تنش خشکی بر متابولیت‎های ثانویه درمنه دشتی (Artmeisia sieberi) کارشناسی ارشد 1396/12/08
حکیمه عربلو اثر پرتوتابی کوتاه مدت فرابنفش B و C روی برخی ویژگی های رشدی و ترکیبات فنلی دو واریته از اطلسی کارشناسی ارشد 1397/11/17
میشانه عسگری کنترل مولکولی گلدهی در گیاه چغندر ( Beta vulgaris L.) دکتری 1397/09/14
شجاع عظیمی نیاز شناسایی ژن های مسیر بهاره سازی در گیاه چغندر قند کارشناسی ارشد 1392/12/20
مریم علیمیرزایی مقایسه توالی mRNA برخی از ژن های کلیدی گلدهی در لاین های حساس و مقاوم به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد 1393/11/21
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
سیده فرزانه فاطمی اردستانی شناسایی و مطالعه بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی رزمارینیک اسید تحت تاثیر نانو لولههای کربنی و متیل جاسمونات در کشت قطعات گرهای گیاه مرزه خوزستانی دکتری 1397/10/30
ماندانا کاظمی مطالعه آندروژنز در گیاه سیکلامن با هدف تولید گیاهان هاپلویید کارشناسی ارشد 1398/06/27
ژاله محسنی عراقی مطالعه کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه کدوی تخم پوست کاغذی کارشناسی ارشد 1392/12/13
مهدی مردی بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس بعضی از گونه های بومی آویشن استان همدان در شرایط درون شیشه ای کارشناسی ارشد 1392/07/09
مهری ناظری اثر سمیت سلولی عصاره ی Artemisia absinthium بر سلول های سرطانی کولورکتال و اثر آن بر بیان ژن های Bax و Bcl-2 کارشناسی ارشد 1396/12/08
رسول نجیبی کتایونچه متابولیت های ثانویه در محیط کشت کالوس و ریشه مویین گیاه بنگدانه کارشناسی ارشد 1392/07/08
کبری نعلبندی ایجاد سیستم بیان ژنی فعال کننده ترانس در گیاه مدل دکتری دانلود 1395/12/03
نسیبه نویدی مقدم مطالعۀ آزمایشگاهی اثرات سطوح و اشکال مختلف سیر و سالینومایسین بر تخمیرشکمبه کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
مرضیه هادیان دلجو تاثیر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی دانهال های نارنج و نارنج سه برگچه ای تحت تنش شوری دکتری 1397/06/25
محمدحسین همت جو بهره گیری از متاژنومیکس برای شناخت دگرگونی ریزجانداران در خاک های آلوده به فلزهای سنگین دکتری دانلود 1397/09/26
محمد وطن پرست تداخل آر.ان.ای برخی ژن های آنزیمهای گوارشی کرم غوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Lep. Noctuidae)) ، بر ایجاد اختلال در سیستم گوارشی آن دکتری 1384/06/02
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 2223234 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ژنومیک 2225088 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مهندسی ژنتیک 2225086 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بیوانفورماتیک 2225085 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ژنتیک میکروبها 2225050 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی بیوانفورماتیک 2219229 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی مهندسی ژنتیک و انتقال ژن 2219241 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مهندسی ژنتیک 2225107 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بیوانفورماتیک 2223234 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ژنومیک 2225088 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته 2225100 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی ژنتیک 2225106 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیوانفورماتیک 2225085 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بیوانفورماتیک پیشرفته 2225094 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
ژنتیک میکروبها 2225050 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2225093 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی بیوانفورماتیک 2219229 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی بیوتکنولوژی گیاهی 2219225 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی مهندسی ژنتیک و انتقال ژن 2219241 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بیوتکنولوژی صنایع دارویی 2225019 3 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2