درباره گروه

 

 گروه آبیاری در سال ۱۳۶۶ با توجه به نامه شماره ۳۴/۶۹۸/۳۹۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۲۲ وزیر محترم فرهنگ و آموزشی عالی مبنی بر موافقت اصولی با ایجاد دانشکده کشاورزی در مجموعه طرح توسعه دانشگاه بوعلی سینا، تشکیل و در زمینه های مختلف تخصصی این رشته گسترش یافته و روند توسعه دوره های آموزشی از ابتدا تاکنون در دوره های روزانه و شبانه بشرح زیر بوده است.

امور فنی کشاورزی: در سال ۱۳۶۷ اولین دوره دانشجویان مقطع کاردانی امور فنی کشاورزی (شاخه آب) به تعداد ۴۲ نفر پذیرفته شدند. در طی سالهای ۶۸، ۶۹ و ۱۳۷۰ نیز به ترتیب ۳۲، ۳۵ و ۲۷ دانشجو در رشته امور فنی کشاورزی پذیرفته شدند.

تکنولوژی آبیاری: در سال ۱۳۷۱ طی نامه شماره ۲۲/۱۲۲۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۲ مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی، رشته تکنولوژی آبیاری (کاردانی) به جای رشته فنی کشاورزی (شاخه آب) تاسیس شد و در همان سال ۲۲ دانشجو در این رشته پذیرفته شدند. در طی سالهای بعد بطور متوسط در حدود ۳۰ نفر همه ساله در این رشته تحصیل می نمایند.

مهندسی آبیاری:  در سال ۱۳۷۷ طی نامه شماره ۲۲/۳۴۹۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۰۴ وزیر فرهنگ و آموزشی عالی وقت با ایجاد رشته مهندسی کشاورزی آبیاری در مقطع کارشناسی با حفظ دوره کاردانی تکنولوژی آبیاری در دانشگاه بوعلی سینا موافقت بعمل آمد و متعاقب آن در سال ۱۳۷۸ اولین دوره دانشجویان کارشناسی مهندسی کشاورزی-آبیاری به تعداد ۳۲ پذیرفته شدند.

کارشناسی ارشد: در سال ۱۳۸۱ ، با ایجاد رشته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی موافقت بعمل آورد و در سال ۱۳۸۲ اولین دوره به تعداد ۵ نفر دانشجو در این رشته پذیرفته شدند. پس از آن در سال ۱۳۹۰ با ایجاد رشته های کارشناسی ارشد منابع آب و سازه های آبی و در سال ۱۳۹۲ با ایجاد رشته هواشناسی موافقت گردید. با توجه به سیاستگذاری دانشگاه در زمینه توسعه دوره های شبانه، در سنوات اخیر (از سال ۱۳۸۰ به بعد) کلیه مقطع آموزشی فوقالذکر علاوه بر دوره روزانه، دارای دوره شبانه نیز می‏باشند.

دکتری: در سال ۱۳۹۰ اولین دوره دانشجویان دکتری رشته های آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هواشناسی کشاورزی پذیرفته شدند. 

در سال ۱۳۹۱ طبق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام رشته از مهندسی کشاورزی آب به علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی  موافقت شد و متعاقب آن در سال ۱۳۹۲ اولین دوره دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب به تعداد ۲۲ نفر پذیرفته شدند.

در حال حاضر (۱۳۹۵) گروه علوم و مهندسی آب با یازده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، دو دانشیار و هفت استادیار( در حال حاضر در مقاطع و گرایش های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد.

 

۱.     مقطع کارشناسی

                رشته مهندسی علوم و مهندسی آب

۲.     مقطع کارشناسی ارشد

                رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی سازه‏ های آبی

                رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی هواشناسی کشاورزی

۳.     مقطع دکتری تخصصی

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی سازه‏ های آبی

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی

               رشته علوم و مهندسی آب - مهندسی هواشناسی کشاورزی