آدرس:همدان - بلوار شهید احمدی روشن 

دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی 

کدپستی 6517833131