بازگشت به صفحه کامل

کارمندان آزمایشگاه ها و کارگاه ها

کارمندان آزمایشگاه ها و کارگاه ها


کارمندان آزمایشگاه ها و کارگاه ها


محمدرضا پناهی
- کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Mrpanahi57@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 274
نظامعلی شکری
- تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
علی اکبر مرادی
- تکنسین فنی کارگاه و مزرعه آموزشی عباس آباد -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
حسین قرائی
- مسئول گلخانه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
آدرس کوتاه :