ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

27 Jul 2018
کد خبر : 6402732
تعداد بازدید : 67

ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

در نهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه که در روز چهارشنبه 27 تیر ماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.اعضاء محترم هیات ممیزه دانشگاه پس از بررسی های تخصصی انجام شده به ارتقاء دکتر محمد جواد سلیمانی پری (گروه گیاهپزشکی) از دانشیاری به استادی رای مثبت دادند.ضمن تبریک به این استاد ارجمند توفیق روز افزون این عزیز رااز خداوند متعال مسالت داریم/.