کارگاه خاک ورزی و کاشت


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه خاک ورزی و کاشت
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این کارگاه مجهز به ماشین های کشاورزی که برای آماده سازی زمین و شخم و بستر سازی و همچنین دستگاه های کاشت بذر از قبیل خطی کارها و ردیف کارها می باشد.

kargah_7-1.jpg