کارمندان حوزه اداری


محمد بخشی زاده
- مسئول امورعمومی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 240
حمیدرضا آزمایشی
- مسئول خدمات -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 234
علیرضا محمدی سحر
- کارپرداز -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 240
محمد رضا شکری
- انباردار -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 253
ایرج بخت آزما
- حسابدار انبار -
تحصیلات : فوق دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 251
محمدخلیل طاقتی
- امین اموال -
تحصیلات : فوق دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 251
امامعلی عبدلی
- تلفنچی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 300
حسین عبدی
- راننده -
تحصیلات : سوم راهنمایی

ایمیل : Hosinabdi57@yahoo.com

تلفن : 34424192-081


داخلی : 340