پایان نامه کارشناسی ارشد مینو نصیری آرام با عنوان «بررسی فراوانی گروه هایی از ریز جانداران ریزوسفری، پلانوسفری، فیلوسفری و هیستوسفری برخی از گیاهان دارویی در باغ بوعلی سینا، همدان»

16 Feb 2016
کد خبر : 6404486
تعداد بازدید : 2

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مینو نصیری آرام با عنوان «بررسی فراوانی گروه هایی از ریز جانداران ریزوسفری، پلانوسفری، فیلوسفری و هیستوسفری برخی از گیاهان دارویی در باغ بوعلی سینا، همدان»​ با راهنمایی دکتر علی اکبر صفری سنجانی  در روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 10 در  سالن جلسات دانشکده کشاورزی​ ارائه گردید.