معاون تحصیلات تکمیلی

     دکتر حامد نوذری
     تحصیلات:  دکتری تخصصی
     مرتبه علمی:  دانشیار مهندسی آب
     ایمیل:  h.nozari@basu.ac.ir                                                           
     تلفن:  34425402-081
    تلفن داخلی:  216