رئیس دانشکده کشاورزی

      دکترعلی اصغر ساکی
      تحصیلات:  دکتری تخصصی علوم دامی
     مرتبه علمی:  استاد 
     ایمیل:  dralisaki@yahoo.com
     وب سایت:  asaki@basu.ac.ir
     تلفن:  081-34425402
     آدرس:  همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده کشاورزی -

     کدپستی 6517833131