دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

23 Aug 2017
کد خبر : 6403403
تعداد بازدید : 42

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

دکتر محمد خانجانی به عنوان دبیر سومین کنگره بین المللی کنه شناسی انتصاب شد

3rd International Persian Congress of Acarology