ردیف

رشته

گرایش

مقطع

چارت درسی

۱

زراعت و اصلاح نباتات

-

کارشناسی

دانلود

۲

زراعت و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

دانلود

۳

زراعت و اصلاح نباتات

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

کارشناسی ارشد

دانلود

۴

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

کارشناسی ارشد

دانلود

۵

زراعت و اصلاح نباتات

اصلاح نباتات 

دکتری

دانلود

۶

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت(فیزیولوژی و اکولوژی)

دکتری

دانلود

۷

زراعت و اصلاح نباتات

علوم علف های هرز

دکتری

دانلود

 

 

جدول تطبیق واحد دروس