جلسه دفاع دکتری آقای رضا طالبی به راهنمایی آقای دکتر احمد احمدی و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز

17 Sep 2017
کد خبر : 6403308
تعداد بازدید : 3

جلسه دفاع دکتری آقای رضا طالبی به راهنمایی آقای دکتر احمد احمدی و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز

جلسه دفاع دکتری آقای رضا طالبی به راهنمایی آقای  دکتر احمد احمدی  و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز تحت عنوان شناسایی ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه فحلی در روز سه شنبه  مورخ 296/06/28  ساعت16در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد