جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان

17 Sep 2017
کد خبر : 6403244
تعداد بازدید : 1

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه صفدرپور به راهنمایی آقای دکترغلام خداکرمیان تحت عنوان شناسایی باکتری های غیر بیماریزای مرتبط با گوجه فرنگی در استان همدان و ارزیابی توان بازداری آنها از برخی بیماریهای  این گیاه در روز دوشنبه مورخ96/06/20 ساعت 14 در محل دانشکده کشاورزی برگزارمی گردد.