جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی دکتر وحید احسانی

10 Feb 2017
کد خبر : 6403843
تعداد بازدید : 94

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در گرایش توسعه روستایی با عنوان: " چالش های پژوهش های توسعه روستایی و کشاورزی و راهکارهای بهبود اثر بخشی آنها " توسط آقای دکتر وحید احسانی با راهنمایی آقای دکتر موسی اعظمی و مشاوره آقایان دکتر سید محمد باقر نجفی و دکتر فرامرز سهیلی در روز سه شنبه مورخ 19/11/95 در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی گروه ترویج و آموزش کشاورزی در گرایش توسعه روستایی با عنوان: " چالش های پژوهش های توسعه روستایی و کشاورزی و راهکارهای بهبود اثر بخشی آنها " توسط آقای دکتر وحید احسانی با راهنمایی آقای دکتر موسی اعظمی و مشاوره آقایان دکتر سید محمد باقر نجفی و دکتر فرامرز سهیلی در روز سه شنبه مورخ  19/11/95  در سالن جلسات دانشکده برگزار شد. مقالات مستخرج از رساله ایشان عبارتند از پنج مقاله علمی-پژوهشی و دو مقاله علمی-ترویجی و یک مقاله همایشی. دانشکده کشاورزی این موفقیت را به ایشان و اساتید راهنما و مشاور و جامعه دانشگاهی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید.