ارتقاء مرتبه عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

04 12 2018 21:40
کد خبر : 6401272
تعداد بازدید : 155

در نهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه که در روز چهارشنبه 27 تیر ماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.اعضاء محترم هیات ممیزه دانشگاه پس از بررسی های تخصصی انجام شده به ارتقاء دکتر محمد جواد سلیمانی پری(گروه گیاهپزشکی) از دانشیاری به استادی رای مثبت دادند.ضمن تبریک به این استاد ارجمند توفیق روز افزون این عزیز رااز خداوند متعال مسالت داریم/.