درباره گروه

 

فعالیت گروه آموزشی خاکشناسی از سال 1374 با پذیرش دانشجو در مقطع لیسانس آغاز گردید. در ادامهدر سال 1380 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال 1385 نخستین دانشجویان در مقطع دکتری شروع به تحصیل نمودند. در حال حاضر (1395) گروه خاکشناسی با ده نفر عضو هیات علمی (دو استاد، یک دانشیار و هفت استادیار) در مقاطع و گرایش‏های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد: 

1.     مقطع کارشناسی

  رشته علوم و مهندسی خاک

 

2.     مقطع کارشناسی ارشد

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه

  مدیریت منابع خاک - فیزیک و حفاظت خاک

  مدیریت منابع خاک - منابع خاک و ارزیابی اراضی

 

3.     مقطع دکتری تخصصی

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - شیمی و آلودگی خاک

  مدیریت حاصلخیزی و زیست - فناوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  مدیریت منابع خاک - خاک، محیط و منابع اراضی

  مدیریت منابع خاک - فیزیک و رابطه آب، خاک و گیاه