جهت تماس با واحدهای مختلف دانشگاه بوعلی سینا به

سایت مرکز تلفن به آدرس زیر  https://118.basu.ac.ir/ مراجعه نمایید.