کارمندان حوزه ریاست


مهدی رضایی
- مسئول دفتر ریاست -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 081-34425402


داخلی : 204
پروانه منتظری
- واحد تایپ -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 34425400-081


داخلی : 238
مریم شیری
- مسئول دبیرخانه -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 254