کارمندان حوزه آموزشی


مسعود منوچهری
- مسئول آموزش -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : masoudmanochehri@yahoo.com

تلفن : 081-34425401


داخلی : 233
مجید میرزائی
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Majidmirzaee1345@gmail.com

تلفن : 34425400-081


داخلی : 209
عقیل محمودی پور
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل :

تلفن : 081-34425401


داخلی : 208
محدثه بیات
- کارشناس اموزشی مهندسی اب -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : 34425400-081

تلفن :


داخلی : 243
محسن اسماعیلی
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-34425401


داخلی : 205
علی اتفاقیان
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 081-34425401


داخلی : 207
زهرا بختیاری
- کارشناس آموزشی گیاهپزشکی -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 34425400-081


داخلی : 243
مرضیه بیگلری
- کارشناس اموزشی زراعت و بیوتکنولوژی(ارشد و دکتری) -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل :

تلفن : 081-34425401


داخلی : 239
معصومه خدایی
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-34425403


داخلی : 243
مجتبی مهری
- کارشناس انتخاب واحد -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل : Mojtabamehri@gmail.com

تلفن : 34425400-081


داخلی : 240