جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی

15 Jan 2017
کد خبر : 6403979
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نریمان زینلی

 

 

 

        

با عنوان: ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های مختلف تاتوره Datura stramonium L با استفاده از صفات آگرومورفولوژیکی و نشانگرهای ISSR

مورخ 28/10/95 ساعت 16 در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکترسیدسعید موسوی  برگزار می گردد.