جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی

09 Jul 2017
کد خبر : 6403572
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی به راهنمایی دکتر پویا زمانی در تاریخ 1396/04/27 روز سه شنبه 8:30 در سالن جلسات برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای  میثم پورطلوعی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام با عنوان پایان نامه برآورد ارزش های اقتصادی صفات مهم و تعیین شاخص انتخاب در گوسفندان مهربان

 به راهنمایی آقای دکتر پویا زمانی  با تاریخ  دفاع96/04/27روز  سه شنبه  ساعت 8:30   در سالن جلسات برگزار می شود.