جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رضا طالبی به راهنمایی آقای دکتر احمد احمدی و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز

17 Sep 2018
کد خبر : 6403324
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رضا طالبی به راهنمایی آقای دکتر احمد احمدی و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز

جلسه دفاع از رساله  دکتری  آقای رضا طالبی  به  راهنمایی آقای  دکتر احمد احمدی  و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز تحت عنوان شناسایی ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه در روز سه شنبه  مورخ 96/06/28  ساعت 16 در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد