آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی سلولی


گروه آموزشی: بیوتکنولوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی سلولی
نام سرپرست: دکتر سنبل ناظری
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: