آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

03 Dec 2016
کد خبر : 6405185
تعداد بازدید : 33

دستگاه گازکروماتوگراف (GC): 


 

معرفی روش: کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) روشی است که با استفاده از ستون های کروماتوگرافی، نمونه های مخلوط مواد شیمیایی تزریق شده به دستگاه را پس ازتبخیر، توسط گاز حامل به ستون جداساز وارد می نماید و سپس اجزای مخلوط تزریق شده را از یکدیگر جدا نموده وبه ترتیب از ستون جداساز خارج می کند. این جداسازی براساس ماهیت شیمیایی مخلوط (ازنظر وزن مولکولی ، قطبیت ونقطه جوش ماده تزریق شده) ماهیت ستون کروماتوگرافی فاز ساکن (قطبی ،نیمه قطبی و غیرقطبی) وهمچنین ماهیت گازحامل انجام می گیرد . آشکارساز (معمولاFID) سیگنال شیمیایی را به سیگنال الکتریکی و در نهایت سیگنال دیجیتال تبدیل کرده و توسط یک نرم افزار برروی نمایشگربه صورت گراف نمایش می دهد. این گراف شامل پیک هایی است که زمان خروج آن ماهیت ماده و سطح زیر پیک مقدارآن رامعین می نماید.

دستگاه : دستگاه گازکروماتوگراف GC2552 محصول شرکت طیف گستر فراز است. در حال حاضر دستگاه دارای ستون مویین Teknokroma-column TBR-1 با اندازه 30m*0.32mm*1.0µm و ستون پرشده Porapak Q به طول 6 متر و گاز حامل هیدروژن  و هوای فشرده است. دستگاه دو آشکارساز FID و TCD دارد.