سهیلا میرزائی
مدیرگروه گیاه پزشکی

رشته تحصیلی: بيماري شناسي گياهي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: smirzaei@basu.ac.ir

صفحه شخصی