امید بهمنی
مدیرگروه مهندسی آب

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشي​​​​​​​
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: omid.bahmani@basu.ac.ir

صفحه شخصی